652000 Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa (+)

Algemeen
Boeking(en)

De economische rekening 652000 Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa  omvat de minwaarden die ontstaan bij de realisatie van vorderingen (exclusief handelsvorderingen en vorderingen opgenomen onder de financiële vaste activa), liquide middelen of geldbeleggingen wanneer de boekwaarde (AW- geboekte waardeverminderingen) groter is dan het werkelijk ontvangen bedrag.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

  • ER ER omschrijving

   Dt

   Ct

   550xxx Bankrekeningen

   X

   652000 Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa

   X

   416000 Diverse vorderingen

   X