Definitief Rekeningstelsel – Resultatenrekeningen

  Definitief Rekeningstelsel – Orafin Gebruikers

  RESULTATENREKENINGEN

  6 Kosten
  60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen
  600 Aankopen van grondstoffen
  600000 Aankopen van grondstoffen voor bewerking
  601 Aankopen van hulpstoffen
  601000 Aankopen van hulpstoffen
  602 Aankopen van diensten, werken en studies van derden voor bewerking
  602000 Aankopen van diensten, werken en studies van derden voor bewerking
  603 Algemene onderaannemingen
  603000 Algemene onderaannemingen
  604 Aankopen van handelsgoederen bestemd voor wederverkoop
  604000 Aankopen van handelsgoederen bestemd voor wederverkoop
  605 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop
  605000 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop
  607 Leeggoed
  607000 Leeggoed
  608 Ontvangen kortingen, ristorno’s en rabatten
  608000 Ontvangen kortingen, ristorno’s en rabatten
  609 Voorraadwijzigingen
  609000 Voorraadwijzigingen van grondstoffen
  609100 Voorraadwijzigingen van hulpstoffen
  609400 Voorraadwijzigingen van handelsgoederen
  609500 Voorraadwijzigingen van gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop
  61 Diensten en diverse goederen
  610 Verzekeringen
  610100 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
  610200 Verzekering onroerende goederen
  610300 Verzekering motorrijtuigen
  610400 Reis- & bijstandsverzekering
  610900 Andere verzekeringen
  611 Vervoer, verplaatsing en catering eigen personeel
  611100 Reizen met ticket binnenland
  611110 Reizen met ticket buitenland
  611120 Auto- en fietsdelen
  611200 Kilometervergoeding motorvoertuig
  611210 Kilometervergoeding fiets
  611300 Verblijfkosten binnenland
  611310 Verblijfkosten buitenland
  611400 Maaltijdvergoedingen binnenland
  611410 Maaltijdvergoedingen buitenland
  611420 Catering/restaurantkosten voor eigen personeel
  611430 Vergoedingen voor expats
  612 Leveringen aan de onderneming
  6120 Water en energie
  612000 Water
  612010 Gas
  612020 Elektriciteit
  612030 Stoom
  612040 Stookolie
  612050 Brandstof voor vervoermiddelen
  612090 Andere energiebronnen en/of niet uitgesplitst
  6121 Kantoorbenodigdheden en documentatie
  612100 Kantoorbenodigdheden en ICT materieel
  612110 Documentatie en informatie
  6122 Klein gereedschap, producten en kledij
  612200 Klein (onderhouds)materiaal en gereedschap
  612210 Schoonmaak-, verzorgings- en medische producten
  612220 Kledij
  6123 Overige leveringen aan de onderneming
  612300 Dieren en planten
  612390 Andere leveringen van goederen aan de onderneming
  613 Vergoedingen aan derden
  6131 Communicatie
  613100 Telefonie (vast en mobiel), fax, mail en internet
  613120 Verzendingskosten
  6133/4 Erelonen en dienstverleningen
  613310 Erelonen, Honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten Advocaten
  613311 Erelonen, Honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten Notarissen
  613312 Erelonen, Honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten Gerechtsdeurwaarders
  613313 Erelonen, Honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten Architecten
  613314 Erelonen, Honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten medische dienstverlening
  613320 Vergoedingen en aanverwante kosten sprekers, lesgevers en gidsen
  613330 Vergoedingen en aanverwante kosten tolken en vertalers
  613340 Vergoedingen en aanverwante kosten voor beheer en bewaking
  613350 Vergoedingen en aanverwante kosten voor afvalophaling en schoonmaak gebouwen
  613360 Dienstverlening ICT excl. Consultancy
  613361 Consultancy opdrachten inzake ICT
  613370 Dienstverlening DAEB-diensten
  613380 Kosten internationale invorderingsbijstand
  613390 Andere dienstverlening en onkosten vergoedingen derden excl. Consultancy opdrachten
  613391 Overige consultancy opdrachten
  613400 Presentiegelden en aanverwante kosten
  613410 Auteursrechten
  613420 Sociaal secretariaat
  613430 Administratiekosten
  613440 Kosten mbt personeelsbeleid (aanwerving en selectie, opleidingen, outplacement en heroriëntatie, …) excl. Consultancy opdrachten
  613441 Consultancy opdrachten inzake HRM
  613450 Kosten voor inschrijving wettelijke hypotheken en hypothecaire mandaten
  6135 Publiciteit, beurzen en overige
  613500 Dienstverlening door derden bij organisatie van of deelname aan beurzen
  613510 Toegangsgelden
  613520 Reclame en publiciteit
  613530 Lidmaatschap
  613540 Catering derden
  613550 Reis- en verblijfkosten derden
  614 Beschikbaarheidsvergoedingen
  614000 Beschikbaarheidsvergoeding publiek-private samenwerking
  615 Huur
  615000 Huur terreinen en gebouwen
  615100 Huur installaties, machines en uitrusting
  615200 Huur (kantoor)meubilair en (kantoor)materieel
  615300 Huur voertuigen
  615400 Huur dieren en planten
  615900 Huur andere
  616 Onderhoud en herstellingen
  616000 Onderhoud en herstellingen terreinen en gebouwen
  616100 Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting
  616200 Onderhoud en herstellingen kantoormeubilair en -materieel
  616300 Onderhoud en herstellingen voertuigen (rollend, varend en vliegend)
  616400 Onderhoud en herstellingen werken van burgerlijke bouwkunde
  616900 Onderhoud en herstellingen andere
  617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van de onderneming
  617000 Gedetacheerd personeel
  617001 Gedetacheerd personeel ICT
  617100 Interim
  617101 Interim ICT
  617200 Vergoeding voor stages
  618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten, die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst
  618000 Bezoldigingen, verzekeringen, pensioenen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten
  62 Personeelskosten
  620 Rechtstreekse sociale voordelen en bezoldigingen
  620000 Bestuurders of zaakvoerders: brutoloon – weddes
  620010 Bestuurders of zaakvoerders: brutoloon – vakantiegeld
  620020 Bestuurders of zaakvoerders: brutoloon – eindejaarspremies
  620100 Directiepersoneel: brutoloon – weddes
  620110 Directiepersoneel: brutoloon – vakantiegeld
  620120 Directiepersoneel: brutoloon – eindejaarspremies
  620200 Bedienden/ambtenaren: brutoloon – weddes
  620210 Bedienden/ambtenaren: brutoloon – vakantiegeld
  620220 Bedienden/ambtenaren: brutoloon – eindejaarspremies
  620300 Arbeiders: brutoloon – weddes
  620310 Arbeiders: brutoloon – vakantiegeld
  620320 Arbeiders: brutoloon – eindejaarspremies
  620400 Andere personeelsleden: brutoloon – weddes
  620410 Andere personeelsleden: brutoloon – vakantiegeld
  620420 Andere personeelsleden: brutoloon – eindejaarspremies
  620900 Vermindering Bedrijfsvoorheffing
  621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen
  621000 RSZ werkgever
  621100 FOP Werkgever
  621200 Pensioenbijdragen contractuelen (2e pensioenpijler)
  621300 Responsabiliseringsbijdrage
  621900 Vermindering RSZ
  622 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen
  622000 Groepsverzekering
  622900 Andere bovenwettelijke verzekeringen
  623 Andere personeelskosten
  623000 Fietsvergoeding
  623010 Kinderbijslag
  623100 Openbaar vervoer
  623110 Moeilijk bereikbare plaatsen
  623120 Woon-werkverkeer personen met een handicap
  623130 Woon-werkverkeer buitenland
  623140 Overige vergoedingen woon – werkverkeer
  623150 Fietsleasing
  623200 Overlijdenspremie (begrafeniskosten)
  623300 Rusttoelage
  623400 Forfaitaire vergoedingen
  623500 Expatriatievergoeding
  623600 Mobiliteitskrediet en Overige vergoedingen
  623700 Maaltijdcheques (deel werkgever)
  623710 Compensatie maaltijdcheques
  623720 Ecocheques en andere
  623800 Hospitalisatieverzekering
  623900 Toevoeging voorziening vakantiegeld
  623910 Bestedingen en terugname voorzieningen vakantiegeld
  624 Ouderdoms- en overlevingspensioenen
  624000 Bestuurders of zaakvoerders onder dienstcontract: ouderdoms- en overlevingspensioenen
  624100 Personeel: ouderdoms- en overlevingspensioenen
  63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s en kosten
  630 Afschrijvingen en waarderverminderingen op vaste activa (+)
  630000 Afschrijvingen op oprichtingskosten
  630100 Afschrijvingen op immateriële vaste activa
  630200 Afschrijvingen op gebouwen
  630400 Afschrijvingen op installaties voor exploitatie
  630500 Afschrijvingen op ander meubilair en materieel dan voor exploitatie en dan in leasing
  630600 Afschrijvingen op vaste materiële activa (met uitsluiting van de terreinen) in het bezit op grond van leasing en andere zakelijke rechten dan eigendomsrecht (erfpacht, recht van opstal, enz.)
  630700 Afschrijvingen op werken van burgerlijke bouwkunde (met inbegrip van de militaire infrastructuurwerken)
  630800 Afschrijvingen op financiële vaste activa
  631 Waardeverminderingen op voorraden
  631000 Waardevermindering op voorraden – toevoeging
  631100 Waardeverminderingen op voorraden – terugneming (-)
  632 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering
  632000 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering – toevoeging
  632100 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering – terugneming (-)
  633 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer dan één jaar
  633000 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer dan één jaar – toevoeging
  633100 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer dan één jaar – terugneming (-)
  634 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op ten hoogste één jaar
  634000 Waardeverminderingen op vorderingen op ten hoogste één jaar – toevoeging
  634100 Waardeverminderingen op vorderingen op ten hoogste één jaar – terugneming (-)
  635 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
  635000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen – toevoeging
  635100 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen – besteding en terugneming (-)
  636 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken
  636000 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken – toevoeging
  636100 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken – besteding en terugneming (-)
  637 Voorzieningen voor milieuverplichtingen
  637000 Voorzieningen voor milieuverplichtingen – toevoeging
  637100 Voorzieningen voor milieuverplichtingen – besteding en terugneming (-)
  638 Voorzieningen voor andere risico’s en kosten
  638000 Voorzieningen voor andere risico’s en kosten – toevoeging
  638100 Voorzieningen voor andere risico’s en kosten – besteding en terugneming (-)
  64 Andere bedrijfskosten
  640 Bedrijfsbelastingen- en heffingen
  640000 Bedrijfsbelastingen, bedrijfsheffingen en retributies
  640100 Sociale bijdragen vennootschappen
  642 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen
  642000 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen
  643 Inkomensoverdrachten – Kapitaaloverdrachten
  643000 Werkingstoelagen en soortgelijke binnen de Vlaamse consolidatiekring
  643100 Werkingssubsidies en soortgelijke buiten de Vlaamse consolidatiekring
  643200 Kapitaaloverdrachten en overige binnen de Vlaamse consolidatiekring
  643300 Kapitaaloverdrachten en overige buiten de Vlaamse consolidatiekring
  643600 Loonkosten onderwijzend personeel
  643610 Loonkosten onderwijzend personeel: terugvorderingen
  643620 RSZ Werkgever onderwijzend personeel
  643630 Onderwijsinstellingen – overige werkingsmiddelen
  643700 Toevoeging voorziening uitgestelde bezoldiging onderwijzend personeel
  643710 Toevoeging voorziening vakantiegeld onderwijzend personeel
  643720 Bestedingen en terugname voorzieningen uitgestelde bezoldiging onderwijzend personeel
  643730 Bestedingen en terugname voorzieningen vakantiegeld onderwijzend personeel
  643900 Rentetoelagen en andere binnen de Vlaamse consolidatiekring
  643950 Rentesubsidies en andere buiten de Vlaamse consolidatiekring
  644 Giften en prijzen
  644000 Giften, schenkingen en prijzen
  648 Diverse bedrijfskosten
  648000 Schadevergoeding
  648900 Diverse bedrijfskosten
  65 Financiële kosten
  650 Kosten van schulden
  650000 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
  650100 Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio
  650200 Andere kosten van schulden
  650300 Geactiveerde intercalaire intresten (-)
  651 Waardeverminderingen op vlottende activa
  651000 Waardeverminderingen op vlottende activa – toevoeging
  651100 Waardeverminderingen op vlottende activa – terugneming (-)
  652 Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa (+)
  652000 Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa (+)
  653 Discontokost op vorderingen (+)
  653000 Discontokost op vorderingen (+)
  654 Gerealiseerde wisselkoersverliezen
  654000 Gerealiseerde wisselkoersverliezen
  655 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta
  655000 Niet gerealiseerde wisselverliezen
  656 Voorzieningen met financieel karakter (+)
  656000 Voorzieningen met financieel karakter – toevoegingen
  656100 Voorzieningen met financieel karakter – bestedingen en terugnemingen (-)
  657 Diverse financiële kosten
  657000 Bankkosten
  657100 Negatieve kasverschillen
  657200 Toegekende financiële kortingen
  657900 Diverse financiële kosten
  658 Verwijlintresten
  658000 Verwijlintresten
  66 Niet-recurrente kosten
  660 Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa(+)
  660000 Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten
  660100 Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële vaste activa
  660200 Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële vaste activa
  661 Waardeverminderingen op financiële vaste activa (+)
  661000 Waardeverminderingen op financiële vaste activa
  662 Voorzieningen voor niet-recurrente risico’s en kosten (+/-)
  662000 Voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico’s en kosten – toevoegingen (+)
  662010 Voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico’s en kosten – bestedingen (-)
  662100 Voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico’s en kosten – toevoegingen (+)
  662110 Voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico’s en kosten – bestedingen (-)
  663 Minderwaarde op de realisatie van vaste activa
  663000 Minderwaarden op de realisatie van immateriële en materiële vaste activa
  663100 Minderwaarden op de realisatie van financiële vaste activa
  664 Andere niet-recurrente bedrijfskosten
  664000 Andere niet-recurrente bedrijfskosten
  668 Andere niet-recurrente financiële kosten
  668000 Andere niet-recurrente financiële kosten
  669 Niet-recurrente kosten als herstructureringskosten opgenomen onder de activa (-)
  669000 Niet-recurrente bedrijfskosten als herstructureringskosten opgenomen onder de activa (-)
  669100 Niet-recurrente financiële kosten als herstructureringskosten opgenomen onder de activa (-)
  67 Belastingen op het resultaat
  670 Belgische belastingen op het resultaat van het boekjaar
  670000 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen
  670100 Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen (-)
  670200 Geraamde belastingen
  671 Belgische belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
  671000 Verschuldigde of gestorte belastingsupplementen
  671100 Geraamde belastingsupplementen
  671200 Gevormde fiscale voorzieningen
  672 Buitenlandse belastingen op het resultaat van het boekjaar
  672000 Buitenlandse belastingen op het resultaat van het boekjaar
  673 Buitenlandse belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
  673000 Buitenlandse belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
  68 Overboeking naar de uitgestelde belastingen en naar de belastingvrije reserves
  680 Overboeking naar de uitgestelde belastingen (-)
  680000 Overboeking naar de uitgestelde belastingen (-)
  689 Overboeking naar de belastingsvrije reserves (-)
  689000 Overboeking naar de belastingsvrije reserves (-)
  69 Resultaatverwerking
  690 Overgedragen verlies van het vorige boekjaar
  690000 Overgedragen verlies van het vorige boekjaar
  691 Toevoeging aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
  691000 Toevoeging aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
  692 Toevoeging aan de reserves
  692000 Toevoeging aan de wettelijke reserve
  692100 Toevoeging aan de overige reserves
  693 Over te dragen netto resultaat
  693000 Over te dragen netto resultaat
  694 Vergoeding van het kapitaal
  694000 Vergoeding van het kapitaal
  695 Bestuurders of zaakvoerders
  695000 Bestuurder of zaakvoerders
  696 Andere rechthebbenden
  696000 Andere rechthebbenden
  7 Opbrengsten
  70 Omzet
  700 Verkopen
  700000 Verkopen
  708 Toegekende kortingen, ristorno’s en rabatten
  708000 Toegekende kortingen, ristorno’s en rabatten
  71 Wijzigingen in de voorraden en bestellingen in uitvoering (+/-)
  712000 Wijzigingen in de voorraad goederen in bewerking
  713000 Wijzigingen in de voorraad gereed product
  715000 Wijzigingen in de voorraad onroerende goederen bestemd voor verkoop
  717000 Wijzigingen in de bestellingen in uitvoering – aanschaffingswaarde
  717100 Wijzigingen in de bestellingen in uitvoering – toegerekende winst
  72 Geproduceerde vaste activa (+)
  720000 Geproduceerde vaste activa (+)
  74 Andere operationele opbrengsten
  740 Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen
  740000 Werking- en overige kapitaaltoelagen en soortgelijke inclusief projecten binnen de Vlaamse consolidatiekring
  740100 Werking- en overige kapitaaloverdrachten en soortgelijke inclusief projecten buiten de consolidatiekring
  740200 Investeringstoelagen en -subsidies van de Vlaamse consolidatiekring
  741 Meerwaarde op de courante realisatie van materiële vast activa
  741000 Meerwaarde op de courante realisatie van materiële vast activa
  742 Meerwaarde op de realisatie van handelsvorderingen
  742000 Meerwaarde op de realisatie van handelsvorderingen
  743 Belastingen, retributies, heffingen, taksen, vergoedingen en andere
  743000 Belastingen, heffingen, retributies en soortgelijke
  744 Recuperatie van personeelskosten
  744100 Terugvordering gedetacheerd personeel
  744200 Recuperatie personeelskosten ingeval van arbeidsongeval
  744900 Andere recuperaties in kader van het personeelsbeleid
  745 Boetes en recuperatie van kosten bij derden
  745000 Administratieve en andere boetes
  745100 Schadeloosstelling voor verzekerde schade
  745200 Rechtsplegingsvergoeding
  745300 Diverse teruggevorderde kosten van inning
  745400 Andere schadevergoedingen van derden
  745900 Andere recuperaties
  746 Royalties en rechten
  746000 Concessies
  746100 Auteursrechten
  747 Verhuuropbrengsten
  747000 Verhuur van onroerende goederen
  747100 Verhuur van roerende goederen
  747200 Schadevergoeding voor verbreking huurovereenkomst
  748 Kortingen en ristorno’s van leveranciers
  748000 Verkregen kortingen en ristorno’s
  748100 Verkregen commissies en makelaarslonen
  749 Verkoop van producten en diensten buiten de normale bedrijfsactiviteit
  749000 Tweedehands verkopen
  749900 Andere operationele opbrengsten
  75 Financiële opbrengsten
  750 Opbrengsten uit financiële vaste activa
  750000 Dividenden
  750100 Uitgifteverschillen
  750200 Interesten op financiële vaste activa
  750900 Andere opbrengsten uit financiële vaste activa
  751 Opbrengsten uit vlottende activa
  751000 (Commerciële) verwijlintresten
  751100 Intresten termijnrekening
  751200 Intresten zichtrekening
  751900 Andere opbrengsten uit Vlottende Activa
  752 Gerealiseerde meerwaarde op vlottende activa
  752000 Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa
  753 Kapitaal – en interestsubsidies
  753100 In resultaat genomen kapitaalsubsidies
  753200 Rentedotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke
  754 Gerealiseerde wisselopbrengsten
  754000 Gerealiseerde wisselopbrengsten
  755 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta
  755000 Niet gerealiseerde wisselopbrengsten
  756 Andere financiële opbrengsten
  756100 Interesten op vorderingen op meer dan één jaar
  756900 Andere financiële opbrengsten
  757 Betalingsverschillen
  757000 Betalingsverschillen
  757100 Positieve kasverschillen
  758 Verwijlintresten op andere dan handelsvorderingen
  758000 Verwijlintresten op andere dan handelsvorderingen
  76 Niet-recurrente opbrengsten
  760 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen
  760000 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen
  761 Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa
  761000 Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa
  762 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten
  762000 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico’s en kosten
  762100 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico’s en kosten
  763 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa
  763000 Meerwaarde op de realisatie van immateriële en materiële vaste activa
  763100 Meerwaarde op de realisatie van financiële vaste activa
  764 Andere niet-recurrente opbrengsten
  764000 Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
  767 Liquidatieboni
  768 Opbrengsten op kwijtschelding na gerechtelijke reorganisaties
  768000 Opbrengsten op kwijtschelding na gerechtelijke reorganisaties
  769 Andere niet-recurrente financiële opbrengsten
  769000 Andere niet-recurrente financiële opbrengsten
  77 Regularisatie van belastingen en terugneming van fiscale voorzieningen
  771 Belgische belastingen op het resultaat
  771000 Regularisering van verschuldigde of betaalde belastingen
  771100 Regularisering van geraamde belastingen
  771200 Terugneming van fiscale voorzieningen
  773 Buitenlandse belastingen op het resultaat
  773000 Buitenlandse belastingen op het resultaat
  78 Onttrekking aan de belastingvrije reserves en de uitgestelde belastingen
  780 Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen
  780000 Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen
  789 Onttrekking aan de belastingvrije reserves
  789000 Onttrekkingen aan de belastingvrije reserves
  79 Resultaatverwerking
  790000 Overgedragen netto resultaat van het vorige boekjaar
  791000 Onttrekking aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
  791000 Onttrekking aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
  793000 Over te dragen verlies
  794 Tussenkomst van de vennoten in het verlies
  794000 Tussenkomst van vennoten (of van de eigenaar) in het verlies