Definitief Rekeningstelsel – OraFin-gebruikers

Definitief Rekeningstelsel – Orafin Gebruikers

BALANS

1 Eigen vermogen, voorzieningen voor risico’s, kosten en schulden op meer dan een jaar
10 Kapitaal
100 Geplaatst kapitaal
100000 Geplaatst kapitaal
100998 Kapitaalverhoging door inbreng in natura
101 Niet-opgevraagd kapitaal (-)
101000 Niet-opgevraagd kapitaal (-)
standaard
11 Uitgiftepremies (+)
110000 Uitgiftepremies
12 Herwaarderingsmeerwaarden
120 Herwaarderingsmeerwaarden op immateriële vaste activa (+)
120000 Herwaarderingsmeerwaarden op immateriële vaste activa (+)
121 Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa (+)
121000 Herwaarderingsmeerwaarden materiële vaste activa (+)
122 Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa (+)
122000 Herwaarderingsmeerwaarden financiële vaste activa (+)
123 Herwaarderingsmeerwaarden op voorraden
123000 Herwaarderingsmeerwaarden op voorraden
124 Terugneming van waardeverminderingen op geldbeleggingen
124000 Terugneming van waardeverminderingen op geldbeleggingen
13 Reserves
130 Wettelijke reserve
130180 Wettelijke reserve School Invest
131 Onbeschikbare reserves
1310 Reserve voor eigen aandelen
131000 Reserve voor eigen aandelen
1311 Andere onbeschikbare reserves
131100 Onbeschikbare reserves
132 Belastingvrije reserves
132000 Belastingvrije reserves
133 Beschikbare reserves
133000 Beschikbare reserves
14 Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-)
140000 Overgedragen winst
140100 Overgedragen winst – DAB’s
141000 Overgedragen verlies (-)
15 Kapitaal- of investeringssubsidies
150000 Kapitaalsubsidies
151000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies (-)
16 Voorzieningen en uitgestelde belastingen
160 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (+)
160000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (+)
161 Voorzieningen voor belastingen (+)
161000 Voorzieningen voor belastingen (+)
162 Voorzieningen voor grote onderhouds- en herstellingswerken (+)
162000 Voorzieningen voor grote onderhouds- en herstellingswerken (+)
163-5 Voorzieningen voor overige risico’s en kosten (+)
163000 Voorzieningen voor milieuverplichtingen
164000 Voorzieningen voor overige risico’s en kosten(4)
165000 Voorzieningen voor overige risico’s en kosten
165100 Voorzieningen voor niet opgenomen vakantiedagen
168 Uitgestelde belastingen
168000 Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies
168100 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op immateriële vaste activa
168200 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op materiële vaste activa
168700 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op effecten die zijn uitgegeven door de Belgische openbare sector
168800 Buitenlandse uitgestelde belastingen
17 Schulden op meer dan een jaar
170 Achtergestelde leningen (+)
170000 Converteerbare achtergestelde leningen
170100 Niet-converteerbare achtergestelde leningen
171 Niet-achtergestelde obligatieleningen
171000 Converteerbare niet-achtergestelde obligatieleningen
171100 Niet converteerbare niet-achtergestelde obligatieleningen
171900 Te beleggen obligaties
172 Leasingschulden en soortgelijke (+)
172000 Leasingschulden en soortgelijke schulden
173 Kredietinstellingen
173000 Schulden op rekeningen
173100 Promessen
173200 Acceptkredieten
173300 Hypothecaire kredieten
173400 Leningen op warrants
174 Overige leningen (+)
174000 Overige leningen
175 Handelsschulden (+)
175000 Handelsschulden
176 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (+)
176000 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (+)
178 Borgtochten ontvangen in contanten
178000 Borgtochten ontvangen in contanten
179 Overige schulden
179000 Permanente voorschotten bestuurders
179100 Permanente voorschotten aandeelhouders – werkende vennoten
179200 Boekhoudkundig verwerkte lijfrente
179400 Ontlenen binnen de consolidatiekring
179900 Overige schulden
179901 Overige schulden m.b.t. federale operatoren
2 Oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op meer dan 1 jaar
20 Oprichtingskosten en tussenrekeningen
200 Oprichtingskosten
200 Tussenrekeningen
200001 Tussenrekening aankopen vaste activa
200002 Tussenrekening aankopen vaste activa in aanbouw
200003 Tussenrekening verkopen vaste activa
200100 Oprichtingskosten-balans
200109 Oprichtingskosten-geaccumuleerde afschrijvingen
21 Immateriële vaste activa
211 Concessies, octrooien, licenties, handelsfondsen, handelsmerken en soortgelijke rechten
211000 Concessies, octrooien, licenties, handelsfondsen, handelsmerken en soortgelijke rechten – balans
211009 Concessies, octrooien, licenties, handelsfondsen, handelsmerken en soortgelijke rechten – geaccumuleerde afschrijvingen
214 Software
214000 Software – balans
214009 Software – geaccumuleerde afschrijvingen
215 Databanken
215000 Databanken – balans
215009 Databanken – geaccumuleerde afschrijvingen
216000 Emissierechten
216008 Emissierechten – meerwaarden
216009 Emissierechten – minderwaarden
219 Overige Immateriële Vaste Activa
219000 Overige immateriële vaste activa – balans
219009 Overige immateriële vaste activa – geaccumuleerde afschrijvingen
22 Terreinen en gebouwen
220 Terreinen
220000 Terreinen – balans
220009 Terreinen – Waardeverminderingen
220100 Inrichtingswerken Terreinen – balans
220109 Inrichtingswerken Terreinen – Waardeverminderingen
221 Gebouwen
221000 Gebouwen – balans
221009 Gebouwen – geaccumuleerde afschrijvingen
224 Autosnelwegen, wegen en fietspaden
224000 Autosnelwegen, wegen en fietspaden –balans
224008 Autosnelwegen, wegen en fietspaden – meerwaarden
224009 Autosnelwegen, wegen en fietspaden – geaccumuleerde afschrijvingen/minderwaarden
225 Vliegvelden
225000 Vliegvelden – balans
226 Kanalen en bevaarbare stromen en rivieren – stuwdammen
226000 Kanalen en bevaarbare stromen en rivieren – balans
226600 Stuwdammen – balans
226700 Waterzuiveringsstations – balans
226800 Zeewering/vaargeulen/dijken – balans
227 Havens
227000 Havens – balans
228 Openbaar vervoer
228000 Openbaar vervoer – balans
2290 Pijpleidingen
229000 Pijpleidingen – balans
229009 Pijpleidingen – geaccumuleerde afschrijvingen
2297 Andere
229700 Teletransmissie-, radio- en transmissienetwerken voor geautomatiseerde gegevens – balans
23 Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie
230 Installaties, inrichting en uitrusting
230000 Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie
230009 Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie – geaccumuleerde afschrijvingen
24 Meubilair en rollend materieel
240 Rollend materieel
240000 Rollend Materieel
240009 Rollend materieel – geaccumuleerde afschrijvingen
241 Varend Materieel
241000 Varend materieel – balans
241009 Varend materieel – geaccumuleerde afschrijvingen
242 Vliegend Materieel
242000 Vliegend materieel – balans
242009 Vliegend materieel – geaccumuleerde afschrijvingen
243 Informatica en Telematica Materieel
243000 Informatica en telematica materieel – balans
243009 Informatica en telematica materieel – geaccumuleerde afschrijvingen
244 Kantoormaterieel
244000 Kantoormaterieel – balans
244009 Kantoormaterieel – geaccumuleerde afschrijvingen
245 Werken van bibliotheken
245000 Werken van bibliotheken – balans
246 Kunstvoorwerpen en -werken
246000 Kunstvoorwerpen en –werken – balans
247 Dieren
247000 Dieren en planten – balans
248 – 249 Varia
248000 Varia – balans
248009 Varia – geaccumuleerde afschrijvingen
25 Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht
250 Terreinen en gebouwen
250000 Terreinen en gebouwen in leasing – balans
250009 Terreinen en gebouwen in leasing – geaccumuleerde afschrijvingen
252 Meubilair en rollend materieel in leasing
252000 Meubilair en rollend materieel in leasing – balans
252009 Meubilair en rollend materieel in leasing – geaccumuleerde afschrijvingen
26 Andere materiële vaste activa
260000 Andere materiële vaste activa – balans
260009 Andere materiële vaste activa – geaccumuleerde afschrijvingen
27 Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen
270 Gebouwen
270000 Vaste activa in aanbouw – balans
28 Financiële vaste activa
280 Deelnemingen in verbonden ondernemingen
280000 Verbonden ondernemingen, deelnemingen-aanschaffingswaarde van het boekjaar
280100 Niet opgevraagd kapitaal – Verbonden ondernemingen
280800 Verbonden ondernemingen, deelnemingen – meerwaarden
280900 Verbonden ondernemingen, deelnemingen – minderwaarden
281 Verbonden ondernemingen, vorderingen
281000 Verbonden ondernemingen, vorderingen op rekening
281010 Verbonden ondernemingen – vorderingen op rekening – voorschotten
281200 Verbonden ondernemingen – vastrentende effecten
281700 Verbonden ondernemingen – dubieuze debiteuren
281900 Verbonden ondernemingen – geboekte waardeverminderingen op vorderingen (-)
282 Onderneming waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, deelnemingen
282000 Onderneming waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, deelnemingen -aanschaffingswaarde van het boekjaar
282009 Geboekte waardeverminderingen op deelnemingen
282100 Niet opgevraagd kapitaal – Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
282800 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, deelnemingen – meerwaarden
282900 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, deelnemingen – minderwaarden
283 Onderneming waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, vorderingen
283000 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, vorderingen op rekening
283010 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat – vorderingen op rekening – voorschotten
283200 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat – vastrentende effecten
283700 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat – dubieuze debiteuren
283900 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat – geboekte waardeverminderingen (-)
284 Andere financiële vaste activa: aandelen
284000 Aandelen – aanschaffingswaarde van het boekjaar
284100 Andere aandelen – nog te storten bedragen (-)
284800 Andere aandelen – meerwaarden
284900 Andere aandelen – waardeverminderingen
285 Andere financiële vaste activa: overige vorderingen
285000 Overige vorderingen
285010 Overige vorderingen – vorderingen op rekening – voorschotten
285200 Overige vorderingen – vastrentende effecten
285700 Overige vorderingen – dubieuze debiteuren
285900 Overige vorderingen – geboekte waardeverminderingen (-)
288 Andere financiële vaste activa: borgtochten in contanten
288000 Borgtochten betaald in contanten
29 Vorderingen op meer dan een jaar
290 Handelsvorderingen
290000 Handelsdebiteuren op meer dan een jaar
290100 Handelsvorderingen op meer dan een jaar – te innen wissels
290600 Handelsvorderingen op meer dan een jaar – vooruitbetalingen
290700 Handelsvorderingen op meer dan een jaar – dubieuze debiteuren
290900 Handelsvorderingen op meer dan een jaar – geboekte waardeverminderingen (-)
291 Overige vorderingen
291000 Overige vorderingen op rekening op meer dan een jaar
291200 Overige vorderingen op meer dan een jaar – permanente voorschotten en rollende fondsen aan personeel
291210 Overige vorderingen op meer dan een jaar – overige voorschotten
291700 Overige vorderingen op meer dan een jaar – dubieuze debiteuren
291900 Overige vorderingen op meer dan een jaar – geboekte waardeverminderingen (-)
3 Voorraden en bestellingen in uitvoering
30 Grondstoffen
300000 Grondstoffen – Aanschaffingswaarde
309000 Grondstoffen – Geboekte waardeverminderingen (-)
31 Hulpstoffen
310000 Hulpstoffen – Aanschaffingswaarde
319000 Hulpstoffen – Geboekte waardeverminderingen (-)
32 Goederen in bewerking
320000 Goederen in bewerking – Aanschaffingswaarde
329000 Goederen in bewerking – Geboekte waardeverminderingen (-)
329000 Goederen in bewerking – Geboekte waardeverminderingen (-)
33 Gereed product
330000 Gereed product – Aanschaffingswaarde
339000 Gereed product – Geboekte waardeverminderingen
34 Handelsgoederen
340000 Handelsgoederen – Aanschaffingswaarde
349000 Handelsgoederen – Geboekte waardeverminderingen (-)
35 Onroerende goederen bestemd voor verkoop
350000 Onroerende goederen bestemd voor verkoop – Aanschaffingswaarde
359000 Onroerende goederen bestemd voor verkoop – Geboekte waardeverminderingen (-)
36 Vooruitbetalingen op voorraadinkopen
360000 Vooruitbetalingen op voorraadinkopen
369000 Vooruitbetalingen op voorraadinkopen – Geboekte waardeverminderingen (-)
37 Bestellingen in uitvoering
370000 Bestellingen in uitvoering – Aanschaffingswaarde
371000 Bestellingen in uitvoering – Toegerekende winst
379000 Bestellingen in uitvoering – Geboekte waardeverminderingen (-)
38 Strategische stocks
39 Kunstvoorwerpen en voorwerpen bestemd voor de verkoop
4 Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
40 Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar
400 Handelsdebiteuren
400000 Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar
400001 Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar – boekingen via GL
400003 Vlaams Fiscaal Platform
400004 Minafonds
400005 Leegstand woningen
400009 AGIS
400500 Te ontvangen creditnota’s
400610 Handelsvorderingen op meer dan een jaar – vooruitbetalingen
401 Te innen wissels
401000 Te innen wissels
404 Handelsvorderingen – Te innen opbrengsten
404000 Handelsvorderingen – Nog op te maken facturen
406 Vooruitbetalingen
406000 Vooruitbetalingen aan leveranciers
407 Dubieuze debiteuren
407000 Dubieuze handelsvorderingen
409 Geboekte waardeverminderingen
409000 Geboekte waardeverminderingen op handelsvorderingen (-)
41 Overige vorderingen
410 Opgevraagd, niet gestort kapitaal
410000 Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
411 Terug te vorderen BTW
411000 Terug te vorderen BTW
411010 Terug te vorderen BTW – EU
411020 Terug te vorderen BTW – Medecontractant
411030 Terug te vorderen BTW – Buiten EU
411100 Terug te vorderen BTW – 8ste Richtlijn
411200 Terug te vorderen BTW – Duitsland
411999 R/C terug te vorderen BTW
412 Terug te vorderen belastingen en voorheffingen
412000 Terug te vorderen Belgische winstbelastingen en voorheffingen
412500 Andere Belgische belastingen
412800 Buitenlandse belastingen
413 Overige vorderingen
413000 Te ontvangen subsidies, dotaties, toelagen en soortgelijke
413001 Te ontvangen subsidies, dotaties, toelagen en soortgelijke – boekingen via GL
413100 Te ontvangen heffingen
413200 Te ontvangen retributies
413300 Voorschotten EU-subsidies
413301 Voorschotten EU-subsidies doorgeefluik
413400 Voorschotten mutualiteiten (VI’s)
414 Overige vorderingen – Te innen opbrengsten
414000 Overige vorderingen – Nog op te maken facturen
416 Diverse vorderingen
416000 Diverse vorderingen
416001 Overige vorderingen op rekening op meer dan een jaar – LT KT
416002 Voorschotten, rollende fondsen
416003 Vooruitbetalingen subsidies en kapitaaloverdrachten
416004 FOD Sociale Zekerheid (VSB)
416005 CM Zorgkas (VSB)
416006 Neutrale Zorgkas (VSB)
416007 Zorgkas Socialistische Mutualiteiten (VSB)
416008 Zorgkas Liberale Mutualiteit (VSB)
416009 Zorgkas Onafhankelijk Ziekenfonds (VSB)
416010 Vlaamse Zorgkas (VSB)
416011 Voorschotten VAPH
416012 Voorschotten FIT
416013 Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (VSB)
416014 Kas der Geneeskundige Verzorging van HR Rail (VSB)
416020 Verbonden ondernemingen – vordering op rekening KT
416021 Verbonden ondernemingen – vorderingen op rekening – voorschotten
416030 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat – vordering op rekening KT
416031 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat – vorderingen op rekening – voorschotten
416040 Overige vorderingen – vorderingen op rekening
416041 Overige vorderingen – vorderingen op rekening – voorschotten
416090 Diverse vorderingen – boeking via GL
416100 Achtergestelde leningen
416101 Achtergestelde leningen – boeking via GL
416200 Vorderingen met betrekking tot personeel
416201 Vorderingen op personeel – boeking via GL
416202 Ongeoorloofde uitgaven personeel (FIT)
416300 Vorderingen in R/C
416301 Vorderingen in R/C – Federale Pensioendienst (FPD)
416410 Overige vorderingen – overige voorschotten – LT KT
416800 Diverse vorderingen m.b.t. federale operatoren – boeking via GL
416901 Korte termijnkredietverstrekking
416901 Korte termijnkredietverstrekking
417 Overige dubieuze vorderingen
417000 Overige dubieuze vorderingen
417001 Dubieuze vorderingen op subsidies
417100 Dubieuze vordering op achtergestelde leningen
417200 Dubieuze vorderingen – boeking via GL
418 Borgtochten betaald in contanten
418000 Borgtochten betaald in contanten
419 Geboekte waardeverminderingen overige vorderingen
419000 Geboekte waardeverminderingen overige vorderingen
419001 Geboekte waardeverminderingen op dubieuze overige vorderingen op subsidies
419100 Geboekte waardeverminderingen op dubieuze vorderingen op achtergestelde leningen
42 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
420 Achtergestelde leningen (+)
420000 Converteerbare achtergestelde leningen
420100 Niet-converteerbare achtergestelde leningen
421 Niet achtergestelde obligatieleningen
421000 Converteerbare niet-achtergestelde obligatieleningen
421100 Niet converteerbare niet-achtergestelde obligatieleningen
421900 Te beleggen obligaties
422 Leasingschulden en soortgelijke (+)
422000 Leasingschulden en soortgelijke schulden
423 Kredietinstellingen
423000 Schulden op rekeningen
423100 Promessen
423200 Acceptkredieten
423300 Hypothecaire kredieten
423400 Leningen op warrants
424 Overige leningen (+)
424000 Overige leningen
425 Handelsschulden (+)
425000 Handelsschulden
426 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (+)
426000 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (+)
428 Borgtochten ontvangen in contanten
428000 Borgtochten ontvangen in contanten
429 Overige schulden
429000 Permanente voorschotten bestuurders
429100 Permanente voorschotten aandeelhouders – werkende vennoten
429200 Boekhoudkundig verwerkte lijfrente
429400 Ontlenen binnen de consolidatiekring
429900 Overige schulden
429901 Overige schulden m.b.t. federale operatoren
43 Financiële schulden ten opzichte van derden op ten hoogste een jaar
430-3 Kredietinstellingen
430000 Kredietinstellingen – Leningen op rekeningen met vaste termijn
431000 Kredietinstellingen – Promessen
432000 Kredietinstellingen – Acceptkredieten
433000 Kredietinstellingen – Schulden in rekening courant
439 Overige leningen
439000 Overige leningen
44 Handelsschulden op ten hoogste een jaar
440 Leveranciers
440000 Leveranciers op ten hoogste een jaar
440001 DAB buiten Orafin leverancier
440003 Leveranciers – boekingen via GL
440004 Op te stellen creditnota’s
440999 Betaalaanvraag terugbetaling
441 Te betalen wissels
441000 Te betalen wissels
444 Te ontvangen facturen
444000 Nog te ontvangen facturen
45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
450 Geraamd bedrag van de belastingschulden
450000 Geraamde Belgische winstbelastingen
450500 Geraamde andere Belgische belastingen en taksen
450800 Geraamde buitenlandse belastingen en taksen
451 Te betalen BTW
451000 Te betalen BTW
451010 Te betalen BTW – EU
451020 Te betalen BTW – Medecontractant
451030 Te betalen BTW – Buiten EU
451200 Te betalen BTW – Duitsland
451999 R/C te betalen BTW
452 Te betalen belastingen en taksen
452000 Belgische winstbelastingen
452500 Andere Belgische belastingen en taksen
452800 Buitenlandse belastingen en taksen
453 Ingehouden voorheffingen
453000 Ingehouden voorheffingen
453100 Roerende voorheffing
454 RSZ en andere sociale lasten
454000 RSZ en andere sociale lasten
454100 Voorziening voor RSZ en andere sociale lasten
454300 FOP
454400 Pensioenbijdragen contractuelen (2e pensioenpijler)
455 Bezoldigingen
455000 Bezoldigingen
455100 Voorziening voor uitgestelde bezoldiging
455200 Terugvordering bezoldigingen
456 Vakantiegeld
456000 Voorziening voor vakantiegeld
457 Eindejaarstoelage
458 Te Betalen Kinderbijslagen
458000 Te betalen kinderbijslagen
459 Andere sociale schulden
459000 Andere sociale schulden
459100 Hospitalisatieverzekering
459200 Maaltijdcheques
459202 Ecocheques en andere
459300 Geschillen
459400 Openbaar vervoer
459500 Fietsleasing
46 Ontvangen vooruitbetalingen
460000 Ontvangen vooruitbetalingen
47 Schulden uit de bestemming van het resultaat
470000 Dividenden en tantiemes over vorige boekjaren
471000 Dividenden over het boekjaar
472000 Tantièmes over het boekjaar
473000 Andere rechthebbenden
48 Diverse schulden
480-488 Diverse schulden
480000 Vervallen obligaties en coupons
481000 Te betalen subsidies, dotaties, toelagen en soortgelijke
481001 Andere te betalen dotaties en subsidies – boeking via GL
481004 FOD Sociale Zekerheid (VSB)
481005 CM Zorgkas (VSB)
481006 Neutrale Zorgkas (VSB)
481007 Zorgkas Socialistische Mutualiteiten (VSB)
481008 Zorgkas Liberale Mutualiteit (VSB)
481009 Zorgkas Onafhankelijk Ziekenfonds (VSB)
481010 Vlaamse Zorgkas (VSB)
481013 Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (VSB)
481014 Kas der Geneeskundige Verzorging van HR Rail (VSB)
481100 Specifieke werkingssubsidie vzw Vlaamse Zorgkas
482000 Diverse schulden mbt federale operatoren – boeking via GL
482100 Ontvangen voorschotten Energieleningen
483000 R/C Europese subsidies – eindbegunstigde
483100 R/C doorstorting Europese subsidies
483200 R/C doorstortingen
488000 Borgtochten ontvangen in contanten
489 Andere diverse schulden
489900 Schuldenrekening zakgelden
489901 Tussenrekening Energieleningen – BE26 3751 1174 8729
489902 Tussenrekening Impulsfonds – BE61 3751 1109 7617
489903 Tussenrekening Erfgoedleningen – BE08 3751 1175 6813
489904 Tussenrekening leningen Zonnepanelen VG – BE71 3751 1175 2769
489905 Tussenrekening leningen Zonnepanelen FoCI – BE93 3751 1175 2567
489906 Tussenrekening leningen Zonnepanelen AGION – BE07 3751 117 52466
489911 Fictieve bank FIT
489998 Andere diverse schulden
489999 Rekening courant
489xxx Technische wachtrekeningen/ongeïdentificeerde ontvangsten
49 Overlopende rekeningen en wachtrekeningen
490-493 Overlopende rekeningen
490000 Over te dragen kosten
490100 Over te dragen kosten – subsidies
491000 Verkregen opbrengsten
492000 Toe te rekenen kosten
492100 Toe te rekenen kosten – subsidies
493000 Over te dragen opbrengsten
498-499 Wachtrekeningen
498100 Liggende gelden
498101 Fondsenbeweging
499000 Technische wachtrekening
499001 Conversie Debiteuren wachtrekening
499002 Conversie Crediteuren Wachtrekening
499003 Tussenrekening Verzamelboeking DAB Loodswezen
499004 Tussenrekening Verzamelboeking DAB Vloot
499007 Tussenrekening Verzamelboeking Betaalorgaan Europa
499008 Tussenrekening Mastercard
499010 Energieleningen
499011 Tussenrekening BTW op declaraties
499012 Tussenrekening Netto ontvangsten 6e SHV
499013 Tussenrekening buiten-BTW transacties
499100 Conversie crediteuren wachtrekening subsidies
499999 Tussenrekening
5 Geldbeleggingen en liquide middelen
50 Eigen aandelen (+)
500000 Eigen aandelen
51 Aandelen (+)
510000 Aandelen – aanschaffingswaarde
510001 Aandelenfondsen zonder kapitaalgarantie
510002 Aandelenfondsen met kapitaalgarantie
510003 Obligatiefondsen
510004 Vastgoedbevaks
510005 Vastgoedcertificaten
510006 Geldbeleggingen – infrastructuurinvesteringen
511000 Aandelen – niet-opgevraagde bedragen (-)
519000 Aandelen – geboekte waardeverminderingen (-)
519001 Waardeverminderingen op aandelenfondsen zonder kapitaalgarantie
519002 Waardeverminderingen op aandelenfondsen met kapitaalgarantie
519003 Waardeverminderingen op obligatiefondsen
519004 Waardeverminderingen op vastgoedbevaks
519005 Waardeverminderingen op vastgoedcertificaten
519006 Waardeverminderingen op DG Infra Yield
52 Vastrentende effecten
520000 Vastrentende effecten – aanschaffingswaarde
520001 Vastrentende effecten – OLO – Belgisch
520002 Vastrentende effecten – sub sovereign obligaties
520003 Vastrentende effecten – bedrijfsobligaties
520004 Vastrentende effecten – buitenland – Euro obligaties
520005 Vastrentende effecten – buitenland – inflation
520006 EMTN – Vlaamse Gemeenschap
529000 Vastrentende effecten – geboekte waardeverminderingen (-)
529001 Waardeverminderingen op vastrentende effecten – OLO – Belgisch
529002 Waardeverminderingen op vastrentende effecten – sub sovereign obligaties
529003 Waardeverminderingen op vastrentende effecten – bedrijfsobligaties
529004 Waardeverminderingen op vastrentende effecten – buitenland – Euro obligaties
529005 Waardeverminderingen op vastrentende effecten – buitenland – inflation
529006 Waardeverminderingen op EMTN – Vlaamse Gemeenschap
53 Termijndeposito’s
530000 Termijdeposito’s op meer dan één jaar
530040 OV BE59 0550 0222 3026
531000 Termijndeposito’s op meer dan 1 maand en op ten hoogste 1 jaar
532000 Termijndeposito’s op ten hoogste 1 maand
539000 Termijdeposito’s – geboekte waardeverminderingen (-)
54 Te incasseren vervallen waarden (+)
540000 Te incasseren vervallen waarden
55 Kredietinstellingen
550xxx Bankrekeningen
56 Postcheque en girodienst
560 Rekening-courant
560000 Rekening-courant
561 Uitgeschreven cheques (-)
561000 Uitgeschreven cheques (-)
57 Kas
570-7 Kassen – contanten
570xxx Kassen
578 Kassen-zegels
58 Interne overboekingen
580xxx Clearing accounts
581000 Interne overboekingen
581003 Interne overboeking Kas TVL NL
581004 Interne overboeking Kas TVL DE
581005 Interne overboeking Kas TVL UK
581006 Interne overboeking Kas TVL FR
581007 Interne overboeking Kas TVL ES
581008 Interne overboeking Kas TVL AT
581009 Interne overboeking Kas TVL CN
581010 Interne overboeking Kas TVL JP
581012 Interne overboeking Kas TVL JP Oude postzegels
581018 Kastransfer Blankenberge
581019 Kastransfer Brugge
581020 Kastransfer Genk
581021 Kastransfer Gent
581022 Kastransfer Hasselt
581023 Kastransfer Herentals
581024 Kastransfer Hofstade
581025 Kastransfer Liedekerke
581026 Kastransfer Nieuwpoort
581027 Kastransfer Oordegem
581028 Kastransfer Waregem
581029 Kastransfer Willebroek
581030 Kastransfer Woumen
581031 Kastransfer Hoofdbestuur
581032 Kastransfer Brasschaat
581033 Interne overboeking buitenlandkantoren FIT

RESULTATENREKENING

6 Kosten
60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen
600 Aankopen van grondstoffen
600000 Aankopen van grondstoffen voor bewerking
601 Aankopen van hulpstoffen
601000 Aankopen van hulpstoffen
602 Aankopen van diensten, werken en studies van derden voor bewerking
602000 Aankopen van diensten, werken en studies van derden voor bewerking
603 Algemene onderaannemingen
603000 Algemene onderaannemingen
604 Aankopen van handelsgoederen bestemd voor wederverkoop
604000 Aankopen van handelsgoederen bestemd voor wederverkoop
605 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop
605000 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop
607 Leeggoed
607000 Leeggoed
608 Ontvangen kortingen, ristorno’s en rabatten
608000 Ontvangen kortingen, ristorno’s en rabatten
609 Voorraadwijzigingen
609000 Voorraadwijzigingen van grondstoffen
609100 Voorraadwijzigingen van hulpstoffen
609400 Voorraadwijzigingen van handelsgoederen
609500 Voorraadwijzigingen van gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop
61 Diensten en diverse goederen
610 Verzekeringen
610100 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
610200 Verzekering onroerende goederen
610300 Verzekering motorrijtuigen
610400 Reis- & bijstandsverzekering
610900 Andere verzekeringen
611 Vervoer, verplaatsing en catering eigen personeel
611100 Reizen met ticket binnenland
611110 Reizen met ticket buitenland
611120 Auto- en fietsdelen
611200 Kilometervergoeding motorvoertuig
611210 Kilometervergoeding fiets
611300 Verblijfkosten binnenland
611310 Verblijfkosten buitenland
611400 Maaltijdvergoedingen binnenland
611410 Maaltijdvergoedingen buitenland
611420 Catering/restaurantkosten voor eigen personeel
611430 Vergoedingen voor expats
612 Leveringen aan de onderneming
6120 Water en energie
612000 Water
612010 Gas
612020 Elektriciteit
612030 Stoom
612040 Stookolie
612050 Brandstof voor vervoermiddelen
612090 Andere energiebronnen en/of niet uitgesplitst
6121 Kantoorbenodigdheden en documentatie
612100 Kantoorbenodigdheden en ICT materieel
612110 Documentatie en informatie
6122 Klein gereedschap, producten en kledij
612200 Klein (onderhouds)materiaal en gereedschap
612210 Schoonmaak-, verzorgings- en medische producten
612220 Kledij
6123 Overige leveringen aan de onderneming
612300 Dieren en planten
612390 Andere leveringen van goederen aan de onderneming
613 Vergoedingen aan derden
6131 Communicatie
613100 Telefonie (vast en mobiel), fax, mail en internet
613120 Verzendingskosten
6133/4 Erelonen en dienstverleningen
613310 Erelonen, Honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten Advocaten
613311 Erelonen, Honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten Notarissen
613312 Erelonen, Honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten Gerechtsdeurwaarders
613313 Erelonen, Honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten Architecten
613314 Erelonen, Honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten medische dienstverlening
613320 Vergoedingen en aanverwante kosten sprekers, lesgevers en gidsen
613330 Vergoedingen en aanverwante kosten tolken en vertalers
613340 Vergoedingen en aanverwante kosten voor beheer en bewaking
613350 Vergoedingen en aanverwante kosten voor afvalophaling en schoonmaak gebouwen
613360 Dienstverlening ICT excl. Consultancy
613361 Consultancy opdrachten inzake ICT
613370 Dienstverlening DAEB-diensten
613380 Kosten internationale invorderingsbijstand
613390 Andere dienstverlening en onkosten vergoedingen derden excl. Consultancy opdrachten
613391 Overige consultancy opdrachten
613400 Presentiegelden en aanverwante kosten
613410 Auteursrechten
613420 Sociaal secretariaat
613430 Administratiekosten
613440 Kosten mbt personeelsbeleid (aanwerving en selectie, opleidingen, outplacement en heroriëntatie, …) excl. Consultancy opdrachten
613441 Consultancy opdrachten inzake HRM
613450 Kosten voor inschrijving wettelijke hypotheken en hypothecaire mandaten
6135 Publiciteit, beurzen en overige
613500 Dienstverlening door derden bij organisatie van of deelname aan beurzen
613510 Toegangsgelden
613520 Reclame en publiciteit
613530 Lidmaatschap
613540 Catering derden
613550 Reis- en verblijfkosten derden
614 Beschikbaarheidsvergoedingen
614000 Beschikbaarheidsvergoeding publiek-private samenwerking
615 Huur
615000 Huur terreinen en gebouwen
615100 Huur installaties, machines en uitrusting
615200 Huur (kantoor)meubilair en (kantoor)materieel
615300 Huur voertuigen
615400 Huur dieren en planten
615900 Huur andere
616 Onderhoud en herstellingen
616000 Onderhoud en herstellingen terreinen en gebouwen
616100 Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting
616200 Onderhoud en herstellingen kantoormeubilair en -materieel
616300 Onderhoud en herstellingen voertuigen (rollend, varend en vliegend)
616400 Onderhoud en herstellingen werken van burgerlijke bouwkunde
616900 Onderhoud en herstellingen andere
617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van de onderneming
617000 Gedetacheerd personeel
617001 Gedetacheerd personeel ICT
617100 Interim
617101 Interim ICT
617200 Vergoeding voor stages
618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten, die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst
618000 Bezoldigingen, verzekeringen, pensioenen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten
62 Personeelskosten
620 Rechtstreekse sociale voordelen en bezoldigingen
620000 Bestuurders of zaakvoerders: brutoloon – weddes
620010 Bestuurders of zaakvoerders: brutoloon – vakantiegeld
620020 Bestuurders of zaakvoerders: brutoloon – eindejaarspremies
620100 Directiepersoneel: brutoloon – weddes
620110 Directiepersoneel: brutoloon – vakantiegeld
620120 Directiepersoneel: brutoloon – eindejaarspremies
620200 Bedienden/ambtenaren: brutoloon – weddes
620210 Bedienden/ambtenaren: brutoloon – vakantiegeld
620220 Bedienden/ambtenaren: brutoloon – eindejaarspremies
620300 Arbeiders: brutoloon – weddes
620310 Arbeiders: brutoloon – vakantiegeld
620320 Arbeiders: brutoloon – eindejaarspremies
620400 Andere personeelsleden: brutoloon – weddes
620410 Andere personeelsleden: brutoloon – vakantiegeld
620420 Andere personeelsleden: brutoloon – eindejaarspremies
620900 Vermindering Bedrijfsvoorheffing
621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen
621000 RSZ werkgever
621100 FOP Werkgever
621200 Pensioenbijdragen contractuelen (2e pensioenpijler)
621300 Responsabiliseringsbijdrage
621900 Vermindering RSZ
622 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen
622000 Groepsverzekering
622900 Andere bovenwettelijke verzekeringen
623 Andere personeelskosten
623000 Fietsvergoeding
623010 Kinderbijslag
623100 Openbaar vervoer
623110 Moeilijk bereikbare plaatsen
623120 Woon-werkverkeer personen met een handicap
623130 Woon-werkverkeer buitenland
623140 Overige vergoedingen woon – werkverkeer
623150 Fietsleasing
623200 Overlijdenspremie (begrafeniskosten)
623300 Rusttoelage
623400 Forfaitaire vergoedingen
623500 Expatriatievergoeding
623600 Mobiliteitskrediet en Overige vergoedingen
623700 Maaltijdcheques (deel werkgever)
623710 Compensatie maaltijdcheques
623720 Ecocheques en andere
623800 Hospitalisatieverzekering
623900 Toevoeging voorziening vakantiegeld
623910 Bestedingen en terugname voorzieningen vakantiegeld
624 Ouderdoms- en overlevingspensioenen
624000 Bestuurders of zaakvoerders onder dienstcontract: ouderdoms- en overlevingspensioenen
624100 Personeel: ouderdoms- en overlevingspensioenen
63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s en kosten
630 Afschrijvingen en waarderverminderingen op vaste activa (+)
630000 Afschrijvingen op oprichtingskosten
630100 Afschrijvingen op immateriële vaste activa
630200 Afschrijvingen op gebouwen
630400 Afschrijvingen op installaties voor exploitatie
630500 Afschrijvingen op ander meubilair en materieel dan voor exploitatie en dan in leasing
630600 Afschrijvingen op vaste materiële activa (met uitsluiting van de terreinen) in het bezit op grond van leasing en andere zakelijke rechten dan eigendomsrecht (erfpacht, recht van opstal, enz.)
630700 Afschrijvingen op werken van burgerlijke bouwkunde (met inbegrip van de militaire infrastructuurwerken)
630800 Afschrijvingen op financiële vaste activa
631 Waardeverminderingen op voorraden
631000 Waardevermindering op voorraden – toevoeging
631100 Waardeverminderingen op voorraden – terugneming (-)
632 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering
632000 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering – toevoeging
632100 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering – terugneming (-)
633 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer dan één jaar
633000 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer dan één jaar – toevoeging
633100 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer dan één jaar – terugneming (-)
634 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op ten hoogste één jaar
634000 Waardeverminderingen op vorderingen op ten hoogste één jaar – toevoeging
634100 Waardeverminderingen op vorderingen op ten hoogste één jaar – terugneming (-)
635 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
635000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen – toevoeging
635100 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen – besteding en terugneming (-)
636 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken
636000 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken – toevoeging
636100 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken – besteding en terugneming (-)
637 Voorzieningen voor milieuverplichtingen
637000 Voorzieningen voor milieuverplichtingen – toevoeging
637100 Voorzieningen voor milieuverplichtingen – besteding en terugneming (-)
638 Voorzieningen voor andere risico’s en kosten
638000 Voorzieningen voor andere risico’s en kosten – toevoeging
638100 Voorzieningen voor andere risico’s en kosten – besteding en terugneming (-)
64 Andere bedrijfskosten
640 Bedrijfsbelastingen- en heffingen
640000 Bedrijfsbelastingen, bedrijfsheffingen en retributies
640100 Sociale bijdragen vennootschappen
642 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen
642000 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen
643 Inkomensoverdrachten – Kapitaaloverdrachten
643000 Werkingstoelagen en soortgelijke binnen de Vlaamse consolidatiekring
643100 Werkingssubsidies en soortgelijke buiten de Vlaamse consolidatiekring
643200 Kapitaaloverdrachten en overige binnen de Vlaamse consolidatiekring
643300 Kapitaaloverdrachten en overige buiten de Vlaamse consolidatiekring
643600 Loonkosten onderwijzend personeel
643610 Loonkosten onderwijzend personeel: terugvorderingen
643620 RSZ Werkgever onderwijzend personeel
643630 Onderwijsinstellingen – overige werkingsmiddelen
643700 Toevoeging voorziening uitgestelde bezoldiging onderwijzend personeel
643710 Toevoeging voorziening vakantiegeld onderwijzend personeel
643720 Bestedingen en terugname voorzieningen uitgestelde bezoldiging onderwijzend personeel
643730 Bestedingen en terugname voorzieningen vakantiegeld onderwijzend personeel
643900 Rentetoelagen en andere binnen de Vlaamse consolidatiekring
643950 Rentesubsidies en andere buiten de Vlaamse consolidatiekring
644 Giften en prijzen
644000 Giften, schenkingen en prijzen
648 Diverse bedrijfskosten
648000 Schadevergoeding
648900 Diverse bedrijfskosten
65 Financiële kosten
650 Kosten van schulden
650000 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
650100 Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio
650200 Andere kosten van schulden
650300 Geactiveerde intercalaire intresten (-)
651 Waardeverminderingen op vlottende activa
651000 Waardeverminderingen op vlottende activa – toevoeging
651100 Waardeverminderingen op vlottende activa – terugneming (-)
652 Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa (+)
652000 Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa (+)
653 Discontokost op vorderingen (+)
653000 Discontokost op vorderingen (+)
654 Gerealiseerde wisselkoersverliezen
654000 Gerealiseerde wisselkoersverliezen
655 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta
655000 Niet gerealiseerde wisselverliezen
656 Voorzieningen met financieel karakter (+)
656000 Voorzieningen met financieel karakter – toevoegingen
656100 Voorzieningen met financieel karakter – bestedingen en terugnemingen (-)
657 Diverse financiële kosten
657000 Bankkosten
657100 Negatieve kasverschillen
657200 Toegekende financiële kortingen
657900 Diverse financiële kosten
658 Verwijlintresten
658000 Verwijlintresten
66 Niet-recurrente kosten
660 Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa(+)
660000 Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten
660100 Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële vaste activa
660200 Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële vaste activa
661 Waardeverminderingen op financiële vaste activa (+)
661000 Waardeverminderingen op financiële vaste activa
662 Voorzieningen voor niet-recurrente risico’s en kosten (+/-)
662000 Voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico’s en kosten – toevoegingen (+)
662010 Voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico’s en kosten – bestedingen (-)
662100 Voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico’s en kosten – toevoegingen (+)
662110 Voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico’s en kosten – bestedingen (-)
663 Minderwaarde op de realisatie van vaste activa
663000 Minderwaarden op de realisatie van immateriële en materiële vaste activa
663100 Minderwaarden op de realisatie van financiële vaste activa
664 Andere niet-recurrente bedrijfskosten
664000 Andere niet-recurrente bedrijfskosten
668 Andere niet-recurrente financiële kosten
668000 Andere niet-recurrente financiële kosten
669 Niet-recurrente kosten als herstructureringskosten opgenomen onder de activa (-)
669000 Niet-recurrente bedrijfskosten als herstructureringskosten opgenomen onder de activa (-)
669100 Niet-recurrente financiële kosten als herstructureringskosten opgenomen onder de activa (-)
67 Belastingen op het resultaat
670 Belgische belastingen op het resultaat van het boekjaar
670000 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen
670100 Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen (-)
670200 Geraamde belastingen
671 Belgische belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
671000 Verschuldigde of gestorte belastingsupplementen
671100 Geraamde belastingsupplementen
671200 Gevormde fiscale voorzieningen
672 Buitenlandse belastingen op het resultaat van het boekjaar
672000 Buitenlandse belastingen op het resultaat van het boekjaar
673 Buitenlandse belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
673000 Buitenlandse belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
68 Overboeking naar de uitgestelde belastingen en naar de belastingvrije reserves
680 Overboeking naar de uitgestelde belastingen (-)
680000 Overboeking naar de uitgestelde belastingen (-)
689 Overboeking naar de belastingsvrije reserves (-)
689000 Overboeking naar de belastingsvrije reserves (-)
69 Resultaatverwerking
690 Overgedragen verlies van het vorige boekjaar
690000 Overgedragen verlies van het vorige boekjaar
691 Toevoeging aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
691000 Toevoeging aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
692 Toevoeging aan de reserves
692000 Toevoeging aan de wettelijke reserve
692100 Toevoeging aan de overige reserves
693 Over te dragen netto resultaat
693000 Over te dragen netto resultaat
694 Vergoeding van het kapitaal
694000 Vergoeding van het kapitaal
695 Bestuurders of zaakvoerders
695000 Bestuurder of zaakvoerders
696 Andere rechthebbenden
696000 Andere rechthebbenden
7 Opbrengsten
70 Omzet
700 Verkopen
700000 Verkopen
708 Toegekende kortingen, ristorno’s en rabatten
708000 Toegekende kortingen, ristorno’s en rabatten
71 Wijzigingen in de voorraden en bestellingen in uitvoering (+/-)
712000 Wijzigingen in de voorraad goederen in bewerking
713000 Wijzigingen in de voorraad gereed product
715000 Wijzigingen in de voorraad onroerende goederen bestemd voor verkoop
717000 Wijzigingen in de bestellingen in uitvoering – aanschaffingswaarde
717100 Wijzigingen in de bestellingen in uitvoering – toegerekende winst
72 Geproduceerde vaste activa (+)
720000 Geproduceerde vaste activa (+)
74 Andere operationele opbrengsten
740 Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen
740000 Werking- en overige kapitaaltoelagen en soortgelijke inclusief projecten binnen de Vlaamse consolidatiekring
740100 Werking- en overige kapitaaloverdrachten en soortgelijke inclusief projecten buiten de consolidatiekring
740200 Investeringstoelagen en -subsidies van de Vlaamse consolidatiekring
741 Meerwaarde op de courante realisatie van materiële vast activa
741000 Meerwaarde op de courante realisatie van materiële vast activa
742 Meerwaarde op de realisatie van handelsvorderingen
742000 Meerwaarde op de realisatie van handelsvorderingen
743 Belastingen, retributies, heffingen, taksen, vergoedingen en andere
743000 Belastingen, heffingen, retributies en soortgelijke
744 Recuperatie van personeelskosten
744100 Terugvordering gedetacheerd personeel
744200 Recuperatie personeelskosten ingeval van arbeidsongeval
744900 Andere recuperaties in kader van het personeelsbeleid
745 Boetes en recuperatie van kosten bij derden
745000 Administratieve en andere boetes
745100 Schadeloosstelling voor verzekerde schade
745200 Rechtsplegingsvergoeding
745300 Diverse teruggevorderde kosten van inning
745400 Andere schadevergoedingen van derden
745900 Andere recuperaties
746 Royalties en rechten
746000 Concessies
746100 Auteursrechten
747 Verhuuropbrengsten
747000 Verhuur van onroerende goederen
747100 Verhuur van roerende goederen
747200 Schadevergoeding voor verbreking huurovereenkomst
748 Kortingen en ristorno’s van leveranciers
748000 Verkregen kortingen en ristorno’s
748100 Verkregen commissies en makelaarslonen
749 Verkoop van producten en diensten buiten de normale bedrijfsactiviteit
749000 Tweedehands verkopen
749900 Andere operationele opbrengsten
75 Financiële opbrengsten
750 Opbrengsten uit financiële vaste activa
750000 Dividenden
750100 Uitgifteverschillen
750200 Interesten op financiële vaste activa
750900 Andere opbrengsten uit financiële vaste activa
751 Opbrengsten uit vlottende activa
751000 (Commerciële) verwijlintresten
751100 Intresten termijnrekening
751200 Intresten zichtrekening
751900 Andere opbrengsten uit Vlottende Activa
752 Gerealiseerde meerwaarde op vlottende activa
752000 Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa
753 Kapitaal – en interestsubsidies
753100 In resultaat genomen kapitaalsubsidies
753200 Rentedotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke
754 Gerealiseerde wisselopbrengsten
754000 Gerealiseerde wisselopbrengsten
755 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta
755000 Niet gerealiseerde wisselopbrengsten
756 Andere financiële opbrengsten
756100 Interesten op vorderingen op meer dan één jaar
756900 Andere financiële opbrengsten
757 Betalingsverschillen
757000 Betalingsverschillen
757100 Positieve kasverschillen
758 Verwijlintresten op andere dan handelsvorderingen
758000 Verwijlintresten op andere dan handelsvorderingen
76 Niet-recurrente opbrengsten
760 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen
760000 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen
761 Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa
761000 Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa
762 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten
762000 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico’s en kosten
762100 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico’s en kosten
763 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa
763000 Meerwaarde op de realisatie van immateriële en materiële vaste activa
763100 Meerwaarde op de realisatie van financiële vaste activa
764 Andere niet-recurrente opbrengsten
764000 Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
767 Liquidatieboni
768 Opbrengsten op kwijtschelding na gerechtelijke reorganisaties
768000 Opbrengsten op kwijtschelding na gerechtelijke reorganisaties
769 Andere niet-recurrente financiële opbrengsten
769000 Andere niet-recurrente financiële opbrengsten
77 Regularisatie van belastingen en terugneming van fiscale voorzieningen
771 Belgische belastingen op het resultaat
771000 Regularisering van verschuldigde of betaalde belastingen
771100 Regularisering van geraamde belastingen
771200 Terugneming van fiscale voorzieningen
773 Buitenlandse belastingen op het resultaat
773000 Buitenlandse belastingen op het resultaat
78 Onttrekking aan de belastingvrije reserves en de uitgestelde belastingen
780 Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen
780000 Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen
789 Onttrekking aan de belastingvrije reserves
789000 Onttrekkingen aan de belastingvrije reserves
79 Resultaatverwerking
790000 Overgedragen netto resultaat van het vorige boekjaar
791000 Onttrekking aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
791000 Onttrekking aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
793000 Over te dragen verlies
794 Tussenkomst van de vennoten in het verlies
794000 Tussenkomst van vennoten (of van de eigenaar) in het verlies