Algemene principes

De boekhouding wordt ingevoerd in euro.

De waarderingsregels moeten over de boekjaren heen identiek blijven en stelselmatig worden toegepast, tenzij er belangrijke veranderingen optreden wegens economische of technologische omstandigheden waardoor ze niet meer aan het voorschrift van het ‘getrouw beeld’ beantwoorden.

De entiteiten van de Vlaamse deelstaatoverheid verrichten ten minste op het einde van het boekjaar de nodige opnemingen, verificaties, onderzoekingen en waarderingen, om op dezelfde datum een inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen, evenals van het netto-patrimonium.

Tenzij in onderstaande waarderingsregels anders vermeld, gelden de volgende algemene waarderingsprincipes:

  • afzonderlijke waardering van elk bestanddeel van het vermogen;
  • waardering op basis van verantwoordingsstukken of op basis van controleerbare gegevens;
  • de gehanteerde waarderingsmethoden moeten betrouwbaar zijn;
  • toepassing van het voorzichtigheidsprincipe.