PPS

Het toepassingsgebied van de financiële rapportering over de Publiek-Private Samenwerkingsprojecten (PPS-projecten), concessie en gelijkaardige contracten betreft de zogeheten publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS), concessies en andere contracten zoals de zogeheten energy performance contracts.

Het INR vraagt informatie over contracten tussen overheidsinstellingen en publieke/of private partners met betrekking tot de lange-termijn exploitatie van een vast actief. Het gaat om de volgende types van contracten:

  • PPS-contracten: Publiek-Private Samenswerkingsprojecten zijn lange termijncontracten (minimaal 3 jaar) tussen de opdrachtgever (de overheidssector zoals gedefinieerd door het INR) en een privé-operator om het verstrekken van bepaalde diensten afkomstig van het gebruik van een specifiek actief, dat wordt gebouwd door de privé partner of er aan overgedragen. De overheid bepaalt de kwaliteit en het volume van de dienst die dient te worden verstrekt. De overheid is de voornaamste betaler van de verstrekte dienst door regelmatige betalingen aan de privépartner, niettegenstaande de vraag afkomstig kan zijn van derden (zoals de bevolking).
  • Concessies: Deze term wordt gebruikt voor contracten tussen overheidsentiteiten met een publieke/private partners om gedurende een lange periode een actief te exploiteren, dat reeds bestaat of nog dient te worden opgericht door de onderneming. De exploitant zal hoofdzakelijk worden gefinancierd door betalingen van de finale gebruikers en niet door de overheid (bijvoorbeeld de gebruikers van een zwembad). Dienstenconcessies waarbij de activa op de balans van de overheidsentiteit worden geregistreerd en niet op de balans van de exploitant dienen niet te worden vermeld in de tabel.
  • Energy performantie contracten: Energy performantie contracten (Energy Performance Contracting (EPC), soms ook Energy saving companies of contracts genoemd (ESCO)) is een nieuwe vorm van alternatieve financiering die inhoudt dat een publieke/private partner een kapitaalinvestering doet aan een actief van een overheidsentiteit (het gaat om investeringen in alternatieve energieën zoals het plaatsen van zonnepanelen, energie-efficiënte verwarmingssystemen,…) met het oog om een vermindering van de energiekost te komen. De kostenbesparingen worden doorgaans gebruikt om de private/publieke partner die de initiële investering heeft gedaan te vergoeden.

Contracten die niet binnen deze definities vallen, zoals de pure dienstenconcessies of normale huurcontracten van gebouwen, vallen niet onder het toepassingsgebied. Om zekerheid hierover te krijgen, of om informatie te bekomen over de statistische behandeling van een project kan steeds het INR worden gecontacteerd.

Rapportering

De rapportering met jaargegevens dient twee keer per jaar, één keer vóór 15 februari en één keer vóór 1 juli in het jaar “t+1” te worden ingevuld.

Gezien de korte tijdspanne voor de levering van de gegevens voor 15 februari kan het zijn dat de gegevens voor het jaar “t” deels dienen te worden geraamd voor verschillende entiteiten. Deze gegevens dienen te worden vervangen door de werkelijke gegevens op het moment van de tweede zending.

Voor de grote projecten en programma’s die opgenomen zijn in het Basisrapport Grote Projecten en Programma’s (link) wordt de PPS-rapportering voor INR opgemaakt vanuit de gegevens ingevoerd in EMOE – Informatieverstrekking Grote Projecten en Programma’s (https://emoe.fenb.be/).

De overige projecten (de kleine of middelgrote Vlaamse PPS’en, EPC-contracten en de Publiek-Private Samenwerkingsprojecten, concessie en gelijkaardige contracten van de lokale besturen) dienen voor de rapportering gebruik te maken van het Excel-sjabloon in bijlage.

Het aantal lijnen in het bestand kan vrij door de betrokkenen worden bepaald, het is evenwel belangrijk om voor elk afzonderlijk contract een aparte lijn te voorzien in de tabel. Indien een globaal project de constructie van vier gebouwen omvat, waarvoor vier aparte contracten worden afgesloten dienen deze in aparte lijnen te worden vermeld, omdat de behandeling in de overheidsrekeningen kan verschillen.

Het hierbij belangrijk om te vermelden dat de getekende contracten en de wijzigingen eraan voor alle gerapporteerde projecten dienen te worden overgemaakt aan het INR zodat de correcte statistische behandeling kan worden toegepast bij de opmaak van de overheidsrekeningen.

Voor meer info kan je terecht bij: gpp.ondersteuning.fb@vlaanderen.be

Bijkomende info:

Guide to Statistical Treatment of PPP’s (EIB, 2016): https://www.eib.org/attachments/thematic/epec_eurostat_statistical_guide_en.pdf

Guide to Statistical Treatment of PPP’s (EIB, 2018): https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/8885635/guide_to_statistical_treatment_of_epcs_en.pdf

 Advies 2016/1betreffende het boeken van geherkwalificeerde PPS-projecten (VABN, 2016): https://vabn.vlaanderen/sites/default/files/atoms/files/VABN_advies2016_1_boeken%20van%20geherkwalificeerde%20PPS-projecten.pdf

Advies 2018/13 betreffende het boeken van geherkwalificeerde PPS-projecten (VABN, 2018): https://vabn.vlaanderen/sites/default/files/atoms/files/Advies_2018_13_VABN_PPS-constructies.pdf