MAR – Balans

MAR – Resultatenrekening

MAR MAR omschrijving
10 Kapitaal
100 Geplaatst kapitaal
101 Niet-opgevraagd kapitaal (-)
11 Uitgiftepremies (+)
12 Herwaarderingsmeerwaarden
120 Herwaarderingsmeerwaarden op immateriële vaste activa (+)
121 Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa (+)
122 Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa (+)
123 Herwaarderingsmeerwaarden op voorraden
124 Terugneming van waardeverminderingen op geldbeleggingen
13 Reserves
130 Wettelijke reserve
131 Onbeschikbare reserves
1310 Reserve voor eigen aandelen
1311 Andere onbeschikbare reserves
132 Belastingvrije reserves
133 Beschikbare reserves
14 Overgedragen Winst of Overgedragen verlies (-)
15 Kapitaalsubsidies
16 Voorzieningen en Uitgestelde belastingen
160 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
161 Voorzieningen voor belastingen
162 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken
163 Voorzieningen voor milieuverplichtingen
164 tot 165 Voorzieningen voor overige risico’s en kosten(4)
168 Uitgestelde belastingen
1680 Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies
1681 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op immateriële vaste activa
1682 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op materiële vaste activa
1687 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op effecten die zijn uitgegeven door de Belgische openbare sector
1688 Buitenlandse uitgestelde belastingen
17 Schulden op meer dan één jaar
170 Achtergestelde leningen
1700 Converteerbaar
1701 Niet-converteerbaar
171 Niet achtergestelde obligatieleningen
1710 Converteerbaar
1711 Niet-converteerbaar
172 Leasingschulden en soortgelijke
173 Kredietinstellingen
1730 Schulden op rekening
1731 Promessen
1732 Acceptkredieten
174 Overige leningen
175 Handelsschulden
1750 Leveranciers
1751 Te betalen wissels
176 Vooruitbetalingen op bestellingen
178 Borgtochten ontvangen in contanten
179 Overige schulden
19 Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het nettoactief (-)
MAR MAR omschrijving
2 Oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op meer dan één jaar
20 Oprichtingskosten (1)
200 Kosten voor oprichting en kapitaalsverhoging
201 Kosten bij uitgifte van leningen
202 Overige oprichtingskosten
203
204 Herstructureringskosten
21 Immateriële vaste activa  (1)
210 Kosten voor onderzoek en ontwikkeling
211 Concessies, octrooien, licenties, know how, merken en soorgelijke rechten
212 Goodwill
213 Vooruitbetalingen
214 Software
215 Databanken
216 Emissierechten
219 Overige immateriële vaste activa
22 Terreinen en gebouwen (1)
220 Terreinen
221 Gebouwen
222 Bebouwde terreinen (2)
223 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen
224-229 Werken van burgelijke bouwkunde
224 Autosnelwegen, wegen en fietspaden
225 Vliegvelden
226 Waterbouwkundige werken
227 Havens
228 Openbaar vervoer
229 Overige werken van burgelijke bouwkunde
23 Installaties, machines en uitrusting (1)
24 Meubilair en rollend materieel (1)
240 Rollend materieel
241 Varend materieel
242 Vliegend materieel
243 Informatica en telematica materieel
244 Kantoormeubilair
245 Werken van bibliotheken
246 Kunstvoorwerpen en -werken
247-249 Varia
25 Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht (1)
250 Terreinen en gebouwen
251 Installaties, machines en uitrusting
252 Meubilair en rollend materieel
26 Overige materiële vaste activa (1)
27 Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen (1)
28 Financiële vaste activa
280 Deelnemingen in verbonden ondernemingen
2800 Aanschaffingswaarde
2801 Nog te storten bedragen (-)
2808 Geboekte meerwaarden
2809 Geboekte waardeverminderingen (-)
281 Vorderingen op verbonden ondernemingen
2810 Vordering op rekening
2811 Te innen wissels
2812 Vastrentende effecten
2817 Dubieuze debiteuren
2819 Geboekte waardeverminderingen (-)
282 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
2820 Aanschaffingswaarde
2821 Nog te storten bedragen (-)
2828 Geboekte meerwaarden
2829 Geboekte waardeverminderingen (-)
283 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
2830 Vordering op rekening
2831 Te innen wissels
2832 Vastrentende effecten
2837 Dubieuze debiteuren
2839 Geboekte waardeverminderingen (-)
284 Andere aandelen
2840 Aanschaffingswaarde
2841 Nog te storten bedragen (-)
2848 Geboekte meerwaarden
2849 Geboekte waardeverminderingen (-)
285 Overige vorderingen
2850 Vordering op rekening
2851 Te innen wissels
2852 Vastrentende effecten
2857 Dubieuze debiteuren
2859 Geboekte waardeverminderingen (-)
288 Borgtochten betaald in contanten
29 Vorderingen op meer dan één jaar
290 Handelsvorderingen
2900 Handelsdebiteuren
2901 Te innen wissels
2906 Vooruitbetalingen
2907 Dubieuze debiteuren
2909 Geboekte waardeverminderingen (-)
291 Overige vorderingen
2910 Vordering op rekening
2911 Te innen wissels
2917 Dubieuze debiteuren
2919 Geboekte waardeverminderingen (-)
MAR MAR omschrijving
3 Voorraden en bestellingen in uitvoering
30 Grondstoffen
300 Aanschaffingswaarde
309 Geboekte waardeverminderingen (-)
31 Hulpstoffen
310 Aanschaffingswaarde
319 Geboekte waardeverminderingen (-)
32 Goederen in bewerking
320 Aanschaffingswaarde
329 Geboekte waardeverminderingen (-)
33 Gereed product
330 Aanschaffingswaarde
339 Geboekte waardeverminderingen (-)
34 Handelsgoederen
340 Aanschaffingswaarde
349 Geboekte waardeverminderingen (-)
35 Onroerende goederen bestemd voor verkoop
350 Aanschaffingswaarde
359 Geboekte waardeverminderingen (-)
36 Vooruitbetalingen op voorraadinkopen
360 Vooruitbetalingen
369 Geboekte waardeverminderingen (-)
37 Bestellingen in uitvoering
370 Aanschaffingswaarde
371 Toegerekende winst
379 Geboekte waardeverminderingen (-)
MAR MAR omschrijving
4 Vorderingen en schulden op ten hoogste een jaar
40 Handelsvorderingen
400 Handelsdebiteuren
401 Te innen wissels
404 Te innen opbrengsten (3)
406 Vooruitbetalingen
407 Dubieuze debiteuren
409 Geboekte waardeverminderingen (-)
41 Overige vorderingen
410 Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
411 Terug te vorderen BTW
412 Terug te vorderen belastingen en voorheffingen
4120 tot 4124 Belgische winstbelastingen
4125 tot 4127 Andere Belgische belastingen
4128 Buitenlandse belastingen
413 Overige vorderingen
414 Te innen opbrengsten
416 Diverse vorderingen
417 Dubieuze vorderingen
418 Borgtochten betaald in contanten
419 Geboekte waardeverminderingen (-)
42 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
420 Achtergestelde leningen
4200 Converteerbaar
4201 Niet-converteerbaar
421 Niet achtergestelde obligatieleningen
4210 Converteerbaar
4211 Niet-converteerbaar
422 Leasingschulden en soortgelijke
423 Kredietinstellingen
4230 Schulden op rekening
4231 Promessen
4232 Acceptkredieten
424 Overige leningen (+)
425 Handelsschulden (+)
4250 Leveranciers
4251 Te betalen wissels
426 Vooruitbetalingen op bestellingen
428 Borgtochten ontvangen in contanten
429 Overige schulden
43 Financiële schulden
430 Kredietinstellingen – Leningen op rekeningen met vaste termijn
431 Kredietinstellingen – Promessen
432 Kredietinstellingen – Acceptkrediet
433 Kredietinstellingen – Schulden in rekening courant (4)
439 Overige leningen
44 Handelsschulden
440 Leveranciers
441 Te betalen wissels
444 Te ontvangen facturen
45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
450 Geraamd bedrag van de belastingschulden
4500 tot 4504 Belgische winstbelastingen
4505 tot 4507 Andere Belgische belastingen en taksen
4508 Buitenlandse belastingen en taksen
451 Te betalen BTW
452 Te betalen belastingen en taksen
4520 tot 4524 Belgische winstbelastingen
4525 tot 4527 Andere Belgische belastingen en taksen
4528 Buitenlandse belastingen en taksen
453 Ingehouden voorheffingen
454 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
455 Bezoldigingen
456 Vakantiegeld
459 Andere sociale schulden
46 Vooruitbetalingen op bestellingen
47 Schulden uit de bestemming van het resultaat
470 Dividenden en tantièmes over vorige boekjaren
471 Dividenden over het boekjaar
472 Tantièmes over het boekjaar
473 Andere rechthebbenden
48 Diverse schulden
480 Vervallen obligaties en coupons
481 Te betalen subsidies, dotaties, toelagen en soortgelijke
488 Borgtochten ontvangen in contanten
489 Andere diverse schulden
49 Overlopende rekeningen
490 Over te dragen kosten
491 Verkregen opbrengsten
492 Toe te rekenen kosten
493 Over te dragen opbrengsten
499 Wachtrekeningen
MAR MAR omschrijving
5 Geldbeleggingen en liquide middelen
50 Eigen aandelen
51 Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen
510 Aanschaffingswaarde
5100 Aandelen
5101 Geldbeleggingen andere dan vastrentende effecten
511 Niet-opgevraagde bedragen (-)
5110 Aandelen
519 Geboekte waardeverminderingen (-)
5190 Aandelen
5191 Geldbeleggingen andere dan vastrentende effecten
52 Vastrentende effecten
520 Aanschaffingswaarde
529 Geboekte waardeverminderingen (-)
53 Termijndeposito’s
530 Op meer dan één jaar
531 Op meer dan een maand en op ten hoogste 1 jaar
532 Op ten hoogste 1 maand
539 Geboekte waardeverminderingen (-)
54 Te incasseren vervallen waarden
55 Kredietinstellingen
550 tot 559 Rekeningen geopend bij verschillende instellingen, onder te verdelen in
…0 Rekening-courant
…1 Uitgeschreven cheques (-)
…9 Geboekte waardeverminderingen (-)
57 Kassen
570-577 Kassen – contanten
578 Kassen-zegels
58 Interne overboekingen

Voetnoten

(1)  De afschrijvingen op oprichtingskosten worden geboekt op het credit van de betrokken rekening of op de subrekeningen daarvan.
Bij deze rekeningen of bij de onderverdelingen ervan horen de volgende subrekeningen met de bijhorende laatste cijfers:

  • aanschaffingswaarde – 0
  • geboekte meerwaarden – 8
  • geboekte afschrijvingen of waardeverminderingen – 9

(2) Deze rubriek mag enkel gebruikt worden wanneer terreinen en gebouwen niet kunnen worden onderscheiden, of wanneer, onder meer voor de afschrijvingen, geen onderscheid wordt gemaakt.
(3) De te innen opbrengsten mogen eveneens geboekt worden als uitsplitsing van rekening “400 Handelsdebiteuren” of gevoegd worden bij de klantenrekeningen.
(4) Deze rekening wordt enkel aan het einde van het boekjaar gebruikt. De tegenboeking wordt verricht bij het begin van het volgend boekjaar.