Inleiding (Waarderingsregels)

In dit document worden de regels samengevat die toegepast worden bij alle entiteiten van de Vlaamse deelstaatoverheid1 voor de waardering van de inventaris, de vorming en de aanpassing van de afschrijvingen, waardeverminderingen, herwaarderingen en de aanleg van voorzieningen voor risico’s en kosten.

Deze waarderingsregels sluiten, waar mogelijk, aan met de waarderingsregels die van toepassing zijn op vennootschappen en verenigingen. Mogelijke afwijkingen hebben vooral te maken met de overheidscontext of met de in het ESR toegepaste waarderingsregels. Dit is zeker het geval voor de waardering van financiële vaste activa, geldbeleggingen en leningen, waar de in de jaarrekening opgenomen waarden in de building blocks moeten teruggevonden worden.

Entiteiten die afwijken van de in dit document beschreven regels – al dan niet omwille van wettelijke verplichtingen of in functie van het getrouw beeld – vragen hiervoor goedkeuring aan de minister bevoegd voor Financiën en Begroting en nemen alle afwijkingen op in hun toelichting bij de jaarrekening en geven hierbij de nodige motivering.

Voetnoot