Definitief Rekeningstelsel – Balans

Definitief Rekeningstelsel – Orafin Gebruikers

BALANS

1 Eigen vermogen, voorzieningen voor risico’s, kosten en schulden op meer dan een jaar
10 Kapitaal
100 Geplaatst kapitaal
100000 Geplaatst kapitaal
100998 Kapitaalverhoging door inbreng in natura
101 Niet-opgevraagd kapitaal (-)
101000 Niet-opgevraagd kapitaal (-)
standaard
11 Uitgiftepremies (+)
110000 Uitgiftepremies
12 Herwaarderingsmeerwaarden
120 Herwaarderingsmeerwaarden op immateriële vaste activa (+)
120000 Herwaarderingsmeerwaarden op immateriële vaste activa (+)
121 Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa (+)
121000 Herwaarderingsmeerwaarden materiële vaste activa (+)
122 Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa (+)
122000 Herwaarderingsmeerwaarden financiële vaste activa (+)
123 Herwaarderingsmeerwaarden op voorraden
123000 Herwaarderingsmeerwaarden op voorraden
124 Terugneming van waardeverminderingen op geldbeleggingen
124000 Terugneming van waardeverminderingen op geldbeleggingen
13 Reserves
130 Wettelijke reserve
130180 Wettelijke reserve School Invest
131 Onbeschikbare reserves
1310 Reserve voor eigen aandelen
131000 Reserve voor eigen aandelen
1311 Andere onbeschikbare reserves
131100 Onbeschikbare reserves
132 Belastingvrije reserves
132000 Belastingvrije reserves
133 Beschikbare reserves
133000 Beschikbare reserves
14 Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-)
140000 Overgedragen winst
140100 Overgedragen winst – DAB’s
141000 Overgedragen verlies (-)
15 Kapitaal- of investeringssubsidies
150000 Kapitaalsubsidies
151000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies (-)
16 Voorzieningen en uitgestelde belastingen
160 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (+)
160000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (+)
161 Voorzieningen voor belastingen (+)
161000 Voorzieningen voor belastingen (+)
162 Voorzieningen voor grote onderhouds- en herstellingswerken (+)
162000 Voorzieningen voor grote onderhouds- en herstellingswerken (+)
163-5 Voorzieningen voor overige risico’s en kosten (+)
163000 Voorzieningen voor milieuverplichtingen
164000 Voorzieningen voor overige risico’s en kosten(4)
165000 Voorzieningen voor overige risico’s en kosten
165100 Voorzieningen voor niet opgenomen vakantiedagen
168 Uitgestelde belastingen
168000 Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies
168100 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op immateriële vaste activa
168200 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op materiële vaste activa
168700 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op effecten die zijn uitgegeven door de Belgische openbare sector
168800 Buitenlandse uitgestelde belastingen
17 Schulden op meer dan een jaar
170 Achtergestelde leningen (+)
170000 Converteerbare achtergestelde leningen
170100 Niet-converteerbare achtergestelde leningen
171 Niet-achtergestelde obligatieleningen
171000 Converteerbare niet-achtergestelde obligatieleningen
171100 Niet converteerbare niet-achtergestelde obligatieleningen
171900 Te beleggen obligaties
172 Leasingschulden en soortgelijke (+)
172000 Leasingschulden en soortgelijke schulden
173 Kredietinstellingen
173000 Schulden op rekeningen
173100 Promessen
173200 Acceptkredieten
173300 Hypothecaire kredieten
173400 Leningen op warrants
174 Overige leningen (+)
174000 Overige leningen
175 Handelsschulden (+)
175000 Handelsschulden
176 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (+)
176000 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (+)
178 Borgtochten ontvangen in contanten
178000 Borgtochten ontvangen in contanten
179 Overige schulden
179000 Permanente voorschotten bestuurders
179100 Permanente voorschotten aandeelhouders – werkende vennoten
179200 Boekhoudkundig verwerkte lijfrente
179400 Ontlenen binnen de consolidatiekring
179900 Overige schulden
179901 Overige schulden m.b.t. federale operatoren
2 Oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op meer dan 1 jaar
20 Oprichtingskosten en tussenrekeningen
200 Oprichtingskosten
200 Tussenrekeningen
200001 Tussenrekening aankopen vaste activa
200002 Tussenrekening aankopen vaste activa in aanbouw
200003 Tussenrekening verkopen vaste activa
200100 Oprichtingskosten-balans
200109 Oprichtingskosten-geaccumuleerde afschrijvingen
21 Immateriële vaste activa
211 Concessies, octrooien, licenties, handelsfondsen, handelsmerken en soortgelijke rechten
211000 Concessies, octrooien, licenties, handelsfondsen, handelsmerken en soortgelijke rechten – balans
211009 Concessies, octrooien, licenties, handelsfondsen, handelsmerken en soortgelijke rechten – geaccumuleerde afschrijvingen
214 Software
214000 Software – balans
214009 Software – geaccumuleerde afschrijvingen
215 Databanken
215000 Databanken – balans
215009 Databanken – geaccumuleerde afschrijvingen
216000 Emissierechten
216008 Emissierechten – meerwaarden
216009 Emissierechten – minderwaarden
219 Overige Immateriële Vaste Activa
219000 Overige immateriële vaste activa – balans
219009 Overige immateriële vaste activa – geaccumuleerde afschrijvingen
22 Terreinen en gebouwen
220 Terreinen
220000 Terreinen – balans
220009 Terreinen – Waardeverminderingen
220100 Inrichtingswerken Terreinen – balans
220109 Inrichtingswerken Terreinen – Waardeverminderingen
221 Gebouwen
221000 Gebouwen – balans
221009 Gebouwen – geaccumuleerde afschrijvingen
224 Autosnelwegen, wegen en fietspaden
224000 Autosnelwegen, wegen en fietspaden –balans
224008 Autosnelwegen, wegen en fietspaden – meerwaarden
224009 Autosnelwegen, wegen en fietspaden – geaccumuleerde afschrijvingen/minderwaarden
225 Vliegvelden
225000 Vliegvelden – balans
226 Kanalen en bevaarbare stromen en rivieren – stuwdammen
226000 Kanalen en bevaarbare stromen en rivieren – balans
226600 Stuwdammen – balans
226700 Waterzuiveringsstations – balans
226800 Zeewering/vaargeulen/dijken – balans
227 Havens
227000 Havens – balans
228 Openbaar vervoer
228000 Openbaar vervoer – balans
2290 Pijpleidingen
229000 Pijpleidingen – balans
229009 Pijpleidingen – geaccumuleerde afschrijvingen
2297 Andere
229700 Teletransmissie-, radio- en transmissienetwerken voor geautomatiseerde gegevens – balans
23 Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie
230 Installaties, inrichting en uitrusting
230000 Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie
230009 Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie – geaccumuleerde afschrijvingen
24 Meubilair en rollend materieel
240 Rollend materieel
240000 Rollend Materieel
240009 Rollend materieel – geaccumuleerde afschrijvingen
241 Varend Materieel
241000 Varend materieel – balans
241009 Varend materieel – geaccumuleerde afschrijvingen
242 Vliegend Materieel
242000 Vliegend materieel – balans
242009 Vliegend materieel – geaccumuleerde afschrijvingen
243 Informatica en Telematica Materieel
243000 Informatica en telematica materieel – balans
243009 Informatica en telematica materieel – geaccumuleerde afschrijvingen
244 Kantoormaterieel
244000 Kantoormaterieel – balans
244009 Kantoormaterieel – geaccumuleerde afschrijvingen
245 Werken van bibliotheken
245000 Werken van bibliotheken – balans
246 Kunstvoorwerpen en -werken
246000 Kunstvoorwerpen en –werken – balans
247 Dieren
247000 Dieren en planten – balans
248 – 249 Varia
248000 Varia – balans
248009 Varia – geaccumuleerde afschrijvingen
25 Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht
250 Terreinen en gebouwen
250000 Terreinen en gebouwen in leasing – balans
250009 Terreinen en gebouwen in leasing – geaccumuleerde afschrijvingen
252 Meubilair en rollend materieel in leasing
252000 Meubilair en rollend materieel in leasing – balans
252009 Meubilair en rollend materieel in leasing – geaccumuleerde afschrijvingen
26 Andere materiële vaste activa
260000 Andere materiële vaste activa – balans
260009 Andere materiële vaste activa – geaccumuleerde afschrijvingen
27 Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen
270 Gebouwen
270000 Vaste activa in aanbouw – balans
28 Financiële vaste activa
280 Deelnemingen in verbonden ondernemingen
280000 Verbonden ondernemingen, deelnemingen-aanschaffingswaarde van het boekjaar
280100 Niet opgevraagd kapitaal – Verbonden ondernemingen
280800 Verbonden ondernemingen, deelnemingen – meerwaarden
280900 Verbonden ondernemingen, deelnemingen – minderwaarden
281 Verbonden ondernemingen, vorderingen
281000 Verbonden ondernemingen, vorderingen op rekening
281010 Verbonden ondernemingen – vorderingen op rekening – voorschotten
281200 Verbonden ondernemingen – vastrentende effecten
281700 Verbonden ondernemingen – dubieuze debiteuren
281900 Verbonden ondernemingen – geboekte waardeverminderingen op vorderingen (-)
282 Onderneming waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, deelnemingen
282000 Onderneming waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, deelnemingen -aanschaffingswaarde van het boekjaar
282009 Geboekte waardeverminderingen op deelnemingen
282100 Niet opgevraagd kapitaal – Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
282800 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, deelnemingen – meerwaarden
282900 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, deelnemingen – minderwaarden
283 Onderneming waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, vorderingen
283000 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, vorderingen op rekening
283010 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat – vorderingen op rekening – voorschotten
283200 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat – vastrentende effecten
283700 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat – dubieuze debiteuren
283900 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat – geboekte waardeverminderingen (-)
284 Andere financiële vaste activa: aandelen
284000 Aandelen – aanschaffingswaarde van het boekjaar
284100 Andere aandelen – nog te storten bedragen (-)
284800 Andere aandelen – meerwaarden
284900 Andere aandelen – waardeverminderingen
285 Andere financiële vaste activa: overige vorderingen
285000 Overige vorderingen
285010 Overige vorderingen – vorderingen op rekening – voorschotten
285200 Overige vorderingen – vastrentende effecten
285700 Overige vorderingen – dubieuze debiteuren
285900 Overige vorderingen – geboekte waardeverminderingen (-)
288 Andere financiële vaste activa: borgtochten in contanten
288000 Borgtochten betaald in contanten
29 Vorderingen op meer dan een jaar
290 Handelsvorderingen
290000 Handelsdebiteuren op meer dan een jaar
290100 Handelsvorderingen op meer dan een jaar – te innen wissels
290600 Handelsvorderingen op meer dan een jaar – vooruitbetalingen
290700 Handelsvorderingen op meer dan een jaar – dubieuze debiteuren
290900 Handelsvorderingen op meer dan een jaar – geboekte waardeverminderingen (-)
291 Overige vorderingen
291000 Overige vorderingen op rekening op meer dan een jaar
291200 Overige vorderingen op meer dan een jaar – permanente voorschotten en rollende fondsen aan personeel
291210 Overige vorderingen op meer dan een jaar – overige voorschotten
291700 Overige vorderingen op meer dan een jaar – dubieuze debiteuren
291900 Overige vorderingen op meer dan een jaar – geboekte waardeverminderingen (-)
3 Voorraden en bestellingen in uitvoering
30 Grondstoffen
300000 Grondstoffen – Aanschaffingswaarde
309000 Grondstoffen – Geboekte waardeverminderingen (-)
31 Hulpstoffen
310000 Hulpstoffen – Aanschaffingswaarde
319000 Hulpstoffen – Geboekte waardeverminderingen (-)
32 Goederen in bewerking
320000 Goederen in bewerking – Aanschaffingswaarde
329000 Goederen in bewerking – Geboekte waardeverminderingen (-)
329000 Goederen in bewerking – Geboekte waardeverminderingen (-)
33 Gereed product
330000 Gereed product – Aanschaffingswaarde
339000 Gereed product – Geboekte waardeverminderingen
34 Handelsgoederen
340000 Handelsgoederen – Aanschaffingswaarde
349000 Handelsgoederen – Geboekte waardeverminderingen (-)
35 Onroerende goederen bestemd voor verkoop
350000 Onroerende goederen bestemd voor verkoop – Aanschaffingswaarde
359000 Onroerende goederen bestemd voor verkoop – Geboekte waardeverminderingen (-)
36 Vooruitbetalingen op voorraadinkopen
360000 Vooruitbetalingen op voorraadinkopen
369000 Vooruitbetalingen op voorraadinkopen – Geboekte waardeverminderingen (-)
37 Bestellingen in uitvoering
370000 Bestellingen in uitvoering – Aanschaffingswaarde
371000 Bestellingen in uitvoering – Toegerekende winst
379000 Bestellingen in uitvoering – Geboekte waardeverminderingen (-)
38 Strategische stocks
39 Kunstvoorwerpen en voorwerpen bestemd voor de verkoop
4 Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
40 Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar
400 Handelsdebiteuren
400000 Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar
400001 Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar – boekingen via GL
400003 Vlaams Fiscaal Platform
400004 Minafonds
400005 Leegstand woningen
400009 AGIS
400500 Te ontvangen creditnota’s
400610 Handelsvorderingen op meer dan een jaar – vooruitbetalingen
401 Te innen wissels
401000 Te innen wissels
404 Handelsvorderingen – Te innen opbrengsten
404000 Handelsvorderingen – Nog op te maken facturen
406 Vooruitbetalingen
406000 Vooruitbetalingen aan leveranciers
407 Dubieuze debiteuren
407000 Dubieuze handelsvorderingen
409 Geboekte waardeverminderingen
409000 Geboekte waardeverminderingen op handelsvorderingen (-)
41 Overige vorderingen
410 Opgevraagd, niet gestort kapitaal
410000 Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
411 Terug te vorderen BTW
411000 Terug te vorderen BTW
411010 Terug te vorderen BTW – EU
411020 Terug te vorderen BTW – Medecontractant
411030 Terug te vorderen BTW – Buiten EU
411100 Terug te vorderen BTW – 8ste Richtlijn
411200 Terug te vorderen BTW – Duitsland
411999 R/C terug te vorderen BTW
412 Terug te vorderen belastingen en voorheffingen
412000 Terug te vorderen Belgische winstbelastingen en voorheffingen
412500 Andere Belgische belastingen
412800 Buitenlandse belastingen
413 Overige vorderingen
413000 Te ontvangen subsidies, dotaties, toelagen en soortgelijke
413001 Te ontvangen subsidies, dotaties, toelagen en soortgelijke – boekingen via GL
413100 Te ontvangen heffingen
413200 Te ontvangen retributies
413300 Voorschotten EU-subsidies
413301 Voorschotten EU-subsidies doorgeefluik
413400 Voorschotten mutualiteiten (VI’s)
414 Overige vorderingen – Te innen opbrengsten
414000 Overige vorderingen – Nog op te maken facturen
416 Diverse vorderingen
416000 Diverse vorderingen
416001 Overige vorderingen op rekening op meer dan een jaar – LT KT
416002 Voorschotten, rollende fondsen
416003 Vooruitbetalingen subsidies en kapitaaloverdrachten
416004 FOD Sociale Zekerheid (VSB)
416005 CM Zorgkas (VSB)
416006 Neutrale Zorgkas (VSB)
416007 Zorgkas Socialistische Mutualiteiten (VSB)
416008 Zorgkas Liberale Mutualiteit (VSB)
416009 Zorgkas Onafhankelijk Ziekenfonds (VSB)
416010 Vlaamse Zorgkas (VSB)
416011 Voorschotten VAPH
416012 Voorschotten FIT
416013 Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (VSB)
416014 Kas der Geneeskundige Verzorging van HR Rail (VSB)
416020 Verbonden ondernemingen – vordering op rekening KT
416021 Verbonden ondernemingen – vorderingen op rekening – voorschotten
416030 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat – vordering op rekening KT
416031 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat – vorderingen op rekening – voorschotten
416040 Overige vorderingen – vorderingen op rekening
416041 Overige vorderingen – vorderingen op rekening – voorschotten
416090 Diverse vorderingen – boeking via GL
416100 Achtergestelde leningen
416101 Achtergestelde leningen – boeking via GL
416200 Vorderingen met betrekking tot personeel
416201 Vorderingen op personeel – boeking via GL
416202 Ongeoorloofde uitgaven personeel (FIT)
416300 Vorderingen in R/C
416301 Vorderingen in R/C – Federale Pensioendienst (FPD)
416410 Overige vorderingen – overige voorschotten – LT KT
416800 Diverse vorderingen m.b.t. federale operatoren – boeking via GL
416901 Korte termijnkredietverstrekking
416901 Korte termijnkredietverstrekking
417 Overige dubieuze vorderingen
417000 Overige dubieuze vorderingen
417001 Dubieuze vorderingen op subsidies
417100 Dubieuze vordering op achtergestelde leningen
417200 Dubieuze vorderingen – boeking via GL
418 Borgtochten betaald in contanten
418000 Borgtochten betaald in contanten
419 Geboekte waardeverminderingen overige vorderingen
419000 Geboekte waardeverminderingen overige vorderingen
419001 Geboekte waardeverminderingen op dubieuze overige vorderingen op subsidies
419100 Geboekte waardeverminderingen op dubieuze vorderingen op achtergestelde leningen
42 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
420 Achtergestelde leningen (+)
420000 Converteerbare achtergestelde leningen
420100 Niet-converteerbare achtergestelde leningen
421 Niet achtergestelde obligatieleningen
421000 Converteerbare niet-achtergestelde obligatieleningen
421100 Niet converteerbare niet-achtergestelde obligatieleningen
421900 Te beleggen obligaties
422 Leasingschulden en soortgelijke (+)
422000 Leasingschulden en soortgelijke schulden
423 Kredietinstellingen
423000 Schulden op rekeningen
423100 Promessen
423200 Acceptkredieten
423300 Hypothecaire kredieten
423400 Leningen op warrants
424 Overige leningen (+)
424000 Overige leningen
425 Handelsschulden (+)
425000 Handelsschulden
426 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (+)
426000 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (+)
428 Borgtochten ontvangen in contanten
428000 Borgtochten ontvangen in contanten
429 Overige schulden
429000 Permanente voorschotten bestuurders
429100 Permanente voorschotten aandeelhouders – werkende vennoten
429200 Boekhoudkundig verwerkte lijfrente
429400 Ontlenen binnen de consolidatiekring
429900 Overige schulden
429901 Overige schulden m.b.t. federale operatoren
43 Financiële schulden ten opzichte van derden op ten hoogste een jaar
430-3 Kredietinstellingen
430000 Kredietinstellingen – Leningen op rekeningen met vaste termijn
431000 Kredietinstellingen – Promessen
432000 Kredietinstellingen – Acceptkredieten
433000 Kredietinstellingen – Schulden in rekening courant
439 Overige leningen
439000 Overige leningen
44 Handelsschulden op ten hoogste een jaar
440 Leveranciers
440000 Leveranciers op ten hoogste een jaar
440001 DAB buiten Orafin leverancier
440003 Leveranciers – boekingen via GL
440004 Op te stellen creditnota’s
440999 Betaalaanvraag terugbetaling
441 Te betalen wissels
441000 Te betalen wissels
444 Te ontvangen facturen
444000 Nog te ontvangen facturen
45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
450 Geraamd bedrag van de belastingschulden
450000 Geraamde Belgische winstbelastingen
450500 Geraamde andere Belgische belastingen en taksen
450800 Geraamde buitenlandse belastingen en taksen
451 Te betalen BTW
451000 Te betalen BTW
451010 Te betalen BTW – EU
451020 Te betalen BTW – Medecontractant
451030 Te betalen BTW – Buiten EU
451200 Te betalen BTW – Duitsland
451999 R/C te betalen BTW
452 Te betalen belastingen en taksen
452000 Belgische winstbelastingen
452500 Andere Belgische belastingen en taksen
452800 Buitenlandse belastingen en taksen
453 Ingehouden voorheffingen
453000 Ingehouden voorheffingen
453100 Roerende voorheffing
454 RSZ en andere sociale lasten
454000 RSZ en andere sociale lasten
454100 Voorziening voor RSZ en andere sociale lasten
454300 FOP
454400 Pensioenbijdragen contractuelen (2e pensioenpijler)
455 Bezoldigingen
455000 Bezoldigingen
455100 Voorziening voor uitgestelde bezoldiging
455200 Terugvordering bezoldigingen
456 Vakantiegeld
456000 Voorziening voor vakantiegeld
457 Eindejaarstoelage
458 Te Betalen Kinderbijslagen
458000 Te betalen kinderbijslagen
459 Andere sociale schulden
459000 Andere sociale schulden
459100 Hospitalisatieverzekering
459200 Maaltijdcheques
459202 Ecocheques en andere
459300 Geschillen
459400 Openbaar vervoer
459500 Fietsleasing
46 Ontvangen vooruitbetalingen
460000 Ontvangen vooruitbetalingen
47 Schulden uit de bestemming van het resultaat
470000 Dividenden en tantiemes over vorige boekjaren
471000 Dividenden over het boekjaar
472000 Tantièmes over het boekjaar
473000 Andere rechthebbenden
48 Diverse schulden
480-488 Diverse schulden
480000 Vervallen obligaties en coupons
481000 Te betalen subsidies, dotaties, toelagen en soortgelijke
481001 Andere te betalen dotaties en subsidies – boeking via GL
481004 FOD Sociale Zekerheid (VSB)
481005 CM Zorgkas (VSB)
481006 Neutrale Zorgkas (VSB)
481007 Zorgkas Socialistische Mutualiteiten (VSB)
481008 Zorgkas Liberale Mutualiteit (VSB)
481009 Zorgkas Onafhankelijk Ziekenfonds (VSB)
481010 Vlaamse Zorgkas (VSB)
481013 Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (VSB)
481014 Kas der Geneeskundige Verzorging van HR Rail (VSB)
481100 Specifieke werkingssubsidie vzw Vlaamse Zorgkas
482000 Diverse schulden mbt federale operatoren – boeking via GL
482100 Ontvangen voorschotten Energieleningen
483000 R/C Europese subsidies – eindbegunstigde
483100 R/C doorstorting Europese subsidies
483200 R/C doorstortingen
488000 Borgtochten ontvangen in contanten
489 Andere diverse schulden
489900 Schuldenrekening zakgelden
489901 Tussenrekening Energieleningen – BE26 3751 1174 8729
489902 Tussenrekening Impulsfonds – BE61 3751 1109 7617
489903 Tussenrekening Erfgoedleningen – BE08 3751 1175 6813
489904 Tussenrekening leningen Zonnepanelen VG – BE71 3751 1175 2769
489905 Tussenrekening leningen Zonnepanelen FoCI – BE93 3751 1175 2567
489906 Tussenrekening leningen Zonnepanelen AGION – BE07 3751 117 52466
489911 Fictieve bank FIT
489998 Andere diverse schulden
489999 Rekening courant
489xxx Technische wachtrekeningen/ongeïdentificeerde ontvangsten
49 Overlopende rekeningen en wachtrekeningen
490-493 Overlopende rekeningen
490000 Over te dragen kosten
490100 Over te dragen kosten – subsidies
491000 Verkregen opbrengsten
492000 Toe te rekenen kosten
492100 Toe te rekenen kosten – subsidies
493000 Over te dragen opbrengsten
498-499 Wachtrekeningen
498100 Liggende gelden
498101 Fondsenbeweging
499000 Technische wachtrekening
499001 Conversie Debiteuren wachtrekening
499002 Conversie Crediteuren Wachtrekening
499003 Tussenrekening Verzamelboeking DAB Loodswezen
499004 Tussenrekening Verzamelboeking DAB Vloot
499007 Tussenrekening Verzamelboeking Betaalorgaan Europa
499008 Tussenrekening Mastercard
499010 Energieleningen
499011 Tussenrekening BTW op declaraties
499012 Tussenrekening Netto ontvangsten 6e SHV
499013 Tussenrekening buiten-BTW transacties
499100 Conversie crediteuren wachtrekening subsidies
499999 Tussenrekening
5 Geldbeleggingen en liquide middelen
50 Eigen aandelen (+)
500000 Eigen aandelen
51 Aandelen (+)
510000 Aandelen – aanschaffingswaarde
510001 Aandelenfondsen zonder kapitaalgarantie
510002 Aandelenfondsen met kapitaalgarantie
510003 Obligatiefondsen
510004 Vastgoedbevaks
510005 Vastgoedcertificaten
510006 Geldbeleggingen – infrastructuurinvesteringen
511000 Aandelen – niet-opgevraagde bedragen (-)
519000 Aandelen – geboekte waardeverminderingen (-)
519001 Waardeverminderingen op aandelenfondsen zonder kapitaalgarantie
519002 Waardeverminderingen op aandelenfondsen met kapitaalgarantie
519003 Waardeverminderingen op obligatiefondsen
519004 Waardeverminderingen op vastgoedbevaks
519005 Waardeverminderingen op vastgoedcertificaten
519006 Waardeverminderingen op DG Infra Yield
52 Vastrentende effecten
520000 Vastrentende effecten – aanschaffingswaarde
520001 Vastrentende effecten – OLO – Belgisch
520002 Vastrentende effecten – sub sovereign obligaties
520003 Vastrentende effecten – bedrijfsobligaties
520004 Vastrentende effecten – buitenland – Euro obligaties
520005 Vastrentende effecten – buitenland – inflation
520006 EMTN – Vlaamse Gemeenschap
529000 Vastrentende effecten – geboekte waardeverminderingen (-)
529001 Waardeverminderingen op vastrentende effecten – OLO – Belgisch
529002 Waardeverminderingen op vastrentende effecten – sub sovereign obligaties
529003 Waardeverminderingen op vastrentende effecten – bedrijfsobligaties
529004 Waardeverminderingen op vastrentende effecten – buitenland – Euro obligaties
529005 Waardeverminderingen op vastrentende effecten – buitenland – inflation
529006 Waardeverminderingen op EMTN – Vlaamse Gemeenschap
53 Termijndeposito’s
530000 Termijdeposito’s op meer dan één jaar
530040 OV BE59 0550 0222 3026
531000 Termijndeposito’s op meer dan 1 maand en op ten hoogste 1 jaar
532000 Termijndeposito’s op ten hoogste 1 maand
539000 Termijdeposito’s – geboekte waardeverminderingen (-)
54 Te incasseren vervallen waarden (+)
540000 Te incasseren vervallen waarden
55 Kredietinstellingen
550xxx Bankrekeningen
56 Postcheque en girodienst
560 Rekening-courant
560000 Rekening-courant
561 Uitgeschreven cheques (-)
561000 Uitgeschreven cheques (-)
57 Kas
570-7 Kassen – contanten
570xxx Kassen
578 Kassen-zegels
58 Interne overboekingen
580xxx Clearing accounts
581000 Interne overboekingen
581003 Interne overboeking Kas TVL NL
581004 Interne overboeking Kas TVL DE
581005 Interne overboeking Kas TVL UK
581006 Interne overboeking Kas TVL FR
581007 Interne overboeking Kas TVL ES
581008 Interne overboeking Kas TVL AT
581009 Interne overboeking Kas TVL CN
581010 Interne overboeking Kas TVL JP
581012 Interne overboeking Kas TVL JP Oude postzegels
581018 Kastransfer Blankenberge
581019 Kastransfer Brugge
581020 Kastransfer Genk
581021 Kastransfer Gent
581022 Kastransfer Hasselt
581023 Kastransfer Herentals
581024 Kastransfer Hofstade
581025 Kastransfer Liedekerke
581026 Kastransfer Nieuwpoort
581027 Kastransfer Oordegem
581028 Kastransfer Waregem
581029 Kastransfer Willebroek
581030 Kastransfer Woumen
581031 Kastransfer Hoofdbestuur
581032 Kastransfer Brasschaat
581033 Interne overboeking buitenlandkantoren FIT