MAR – Resultatenrekening

MAR – Balans

MAR MAR omschrijving
6 Kosten
60 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
600 Aankopen van grondstoffen
601 Aankopen van hulpstoffen
602 Aankopen van diensten, werken en studies
603 Algemene onderaannemingen
604 Aankopen van handelsgoederen
605 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop
608000 Ontvangen kortingen, ristorno’s en rabatten (-) (5)
609 Voorraadwijzigingen
6090 van grondstoffen
6091 van hulpstoffen
6094 van handelsgoederen
6095 van gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop
61 Diensten en diverse goederen
617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van de onderneming
618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten, die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst
62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
620 Rechtstreekse sociale voordelen en bezoldigingen
6200 Bestuurders of zaakvoerders
6201 Directiepersoneel
6202 Bedienden
6203 Arbeiders
6204 Andere personeelsleden
621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen
622 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen
623 Andere personeelskosten
624 Ouderdoms- en overlevingspensioenen
6240 Bestuurders of zaakvoerders
6241 Personeel
63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s
630 Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa (toevoeging)
631 Waardeverminderingen op voorraden
6310 Toevoeging
6311 Terugneming (-)
632 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering
6320 Toevoeging
6321 Terugneming (-)
633 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer dan één jaar
6330 Toevoeging
6331 Terugneming (-)
634 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op ten hoogste één jaar
6340 Toevoeging
6341 Terugneming (-)
635 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
6350 Toevoeging
6351 Besteding en terugneming (-)
636 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken
6360 Toevoeging
6361 Besteding en terugneming (-)
637 Voorzieningen voor milieuverplichtingen
6370 Toevoeging
6371 Besteding en terugneming (-)
638 Voorzieningen voor andere risico’s en kosten
6380 Toevoeging
6381 Besteding en terugneming (-)
64 Andere bedrijfskosten
640 Bedrijfsbelastingen
641 Minwaarden op de courante realisatie van vaste activa
642 Minderwaarden op de realisatie van handelsvorderingen
643 tot 648 Diverse bedrijfskosten
649 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)
65 Financiële kosten
650 Kosten van schulden
6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
6501 Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen
6502 Geactiveerde intercalaire intresten (-)
651 Waardeverminderingen op vlottende activa (6)
6510 Toevoeging
6511 Terugneming (-)
652 Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa
653 Discontokost op vorderingen
654 Wisselresultaten (7)
655 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta (7)
656 Voorzieningen met financieel karakter (+)
6560 Toevoeging
6561 Besteding en terugneming (-)
657 tot 658 Diverse financiële kosten
659 Als herstructureringskosten geactiveerde financiële kosten (-)
66 Niet-recurrente bedrijfs- of financiële kosten
660 Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen (toevoeging)
6600 op oprichtingskosten
6601 op immateriële vaste activa
6602 op materiële vaste activa
661 Waardeverminderingen op financiële vaste activa (toevoeging)
662 Voorzieningen voor niet-recurrente risico’s en kosten
6620 Voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico’s en kosten
62200 Toevoeging
62201 Besteding (-)
6621 Voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico’s en kosten
62210 Toevoeging
62211 Besteding (-)
663 Minderwaarden op realisatie van vaste activa
664 tot 667 Andere niet-recurrente bedrijfskosten
668 Andere niet-recurrente financiële kosten
6690 Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-)
6691 Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële kosten (-)
67 Belastingen op het resultaat
670 Belgische belastingen op het resultaat van het boekjaar
6700 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen
6701 Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen (-)
6702 Geraamde belastingen
671 Belgische belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
6710 Verschuldigde of gestorte belastingsupplementen
6711 Geraamde belastingsupplementen
6712 Gevormde fiscale voorzieningen
672 Buitenlandse belastingen op het resultaat van het boekjaar
673 Buitenlandse belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
68 Overboeking naar de uitgestelde belastingen en naar de belastingvrije reserves
680 Overboeking naar de uitgestelde belastingen (-)
689 Overboeking naar de belastingvrije reserves (-)
69 Resultaatverwerking
690 Overgedragen verlies van het vorige boekjaar
691 Toevoeging aan het kapitaal en aan de uitgiftepremie
692 Toevoeging aan de reserves
6920 Toevoeging aan de wettelijke reserves
6921 Toevoeging aan de overige reserves
693 Over te dragen winst
694 Vergoeding van het kapitaal
695 Bestuurders of zaakvoerders
696 Werknemers
697 Andere rechthebbenden
MAR MAR omschrijving
7 Opbrengsten
70 Omzet
700 tot 707 Verkopenen dienstprestaties
708 Toegekende kortingen, ristorno’s en rabatten (-) (8)
71 Wijzigingen in de voorraden en bestellingen in uitvoering
712 in de voorraad goederen in bewerking
713 in de voorraad gereed product
715 in de voorraad onroerende goederen bestemd voor verkoop
717 in de bestellingen in uitvoering
7170 Aanschaffingswaarde
7171 Toegerekende winst
72 Geproduceerde vaste activa
74 Andere bedrijfsopbrengsten
740 Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen
741 Meerwaarde op de courante realisatie van materiële vast activa
742 Meerwaarde op de realisatie van handelsvorderingen
743 tot 749 Diverse opbrengsten
75 Financiële opbrengsten
750 Opbrengsten uit financiële vaste activa
751 Opbrengsten uit vlottende activa
752 Meerwaarde op de realisatie van vlottende activa (6)
753 Kapitaal – en interestsubsidies
754 Wisselresultaten (7)
755 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta (7)
756 tot 759 Diverse financiële opbrengsten
76 Niet-recurrente bedrijfs- of financiële opbrengsten
760 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen
7600 op immateriële vaste activa
7601 op materiële vaste activa
761 Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa
762 Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente risico’s en kosten
7620 Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico’s en kosten
7621 Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico’s en kosten
763 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa
7630 Meerwaarde op de realisatie van immateriële en materiële vaste activa
7631 Meerwaarde op de realisatie van financiële vaste activa
764 tot 768 Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
769 Andere niet-recurrente financiële opbrengsten
77 Regularisering van belastingen en terugneming van fiscale voorzieningen
771 Belgische belastingen op het resultaat
7710 Regularisering van verschuldigde of betaalde belastingen
7711 Regularisering van geraamde belastingen
7712 Terugneming van fiscale voorzieningen
773 Buitenlandse belastingen op het resultaat
78 Onttrekking aan de belastingvrije reserves en de uitgestelde belastingen
780 Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen
789 Onttrekkingen aan de belastingvrije reserves
79 Resultaatverwerking
790 Overgedragen winst van het vorige boekjaar
791 Onttrekking aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
792 Onttrekking aan de reserves
793 Over te dragen verlies
794 Tussenkomst van vennoten (of van de eigenaar) in het verlies

Voetnoten

(5) De kortingen, ristorno’s en rabatten op aankopen mogen ook worden geboekt op subrekeningen van de aankooprekeningen; de kortingen, ristorno’s en rabatten verkregen op welbepaalde aankopen mogen evenwel rechtsreeks op de betrokken aankooprekeningen worden geboekt.
(6) Andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen,…
(7) Behalve wanneer de wisselresultaten uit omrekening van vreemde valuta op specifieke wijze verband houden met andere posten uit de resultatenrekening en op grond daarvan er worden aan toegerekend
(8) De kortingen, ristorno’s en rabatten op aankopen mogen ook worden geboekt op subrekeningen van de verkooprekeningen; de kortingen, ristorno’s en rabatten verkregen op welbepaalde verkopen mogen evenwel rechtsreeks op de betrokken verkooprekeningen worden geboekt.