660200 Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële vaste activa

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: