37 Directe belastingen en bijdragen gestort aan de socialezekerheidsinstellingen

Algemeen
Uitgesloten

ESR-code: 37
Naam: Directe belastingen en bijdragen gestort aan de socialezekerheidsinstellingen

Deze groep omvat vooral de belastingen die regelmatig geheven worden op het inkomen of het kapitaal en waarvan de berekening gewoonlijk geschiedt met inachtneming van de individuele omstandigheden van de belastingplichtigen (gezinslasten, woonplaats, aard van de bedrijvigheid, enz.).

Derhalve behoren tot de directe belastingen ook de roerende voorheffing, de dividendbelasting en de belasting op onroerend goed (aangezien deze, gelet op de criteria die worden toegepast bij aanslag en inning, moeten worden geacht deel uit te maken van de belasting op het inkomen).

Eenmalige belasting op het kapitaal, successierechten en andere soortgelijke buitengewone belastingen worden bij de kapitaaloverdrachten ingedeeld (groep 56).