3810 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten

ESR-code: 38.10
Naam: Overige inkomensoverdrachten van bedrijven

Tot deze groep behoren de overige inkomensoverdrachten en betalingen zonder tegenprestatie, andere dan die van de groepen 36 en 37.

Voorbeelden zijn giften, inzamelingen voor de overheid, strafrechtelijke boeten, fiscale boeten, schadeloosstellingen door bedrijven, …

  • belastingboeten;
  • opbrengsten van geschillen;
  • strafrechtelijke boetes;
  • ontvangsten uit effectisering van schuldvorderingen van de Staat;
  • giften en legaten van weinig belang;
  • schadeloosstellingen vanwege verzekeringsmaatschappijen.
  • de ontvangen subsidies.