77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

Algemeen
Ingesloten
Aantekeningen
ESR-code: 77
Naam: Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

De verkoop van roerende investeringsgoederen wordt geboekt in groep 77. Deze groep wordt opgesplitst volgens de aard van het goed (cf. groep 74).

De groep 77 wordt onderverdeeld onder de volgende economische codes:

  • 77.10: verkoop van vervoermaterieel;
  • 77.20: verkoop van overig materieel;
  • 77.30: verkoop van patenten, octrooien en andere immateriële goederen;
  • 77.40: verkoop van waardevolle voorwerpen;
  • 77.50: verkoop van teeltgoederen (planten en dieren).

Naast het EU ETS-mechanisme dat recht geeft op EUA, bestaan er nog andere mechanismen die bepaald zijn in het verdrag van Kyoto. Zo is er de Joint Implementation (die recht geeft op Emission Reduction Units, ERU) en het Clean Development Mechanism (dat geeft recht op Certified Emission Reductions, CER). Voor de berekening van de indirecte belastingen komen enkel de quota in aanmerking die binnen het land zijn geleverd (MGDD, hoofdstuk VI.5, §10). Concreet betekent dit dat enkel “European Union Allowances”-quota in rekening worden gebracht, met uitsluiting van andere soorten quota zoals de CER en de ERU.

De quota die landen krijgen in het EU ETS-mechanisme zijn niet-geproduceerde niet-financiële activa die onderling inwisselbaar zijn met deze uit andere mechanismen (elk geeft recht op een uitstoot van 1 ton CO2).  Indien de staat verrichtingen van deze aard uitvoert (zoals bijvoorbeeld de CREG), moeten deze verrichtingen worden geboekt onder de economische codes 74.40 (aankoop) en 77.30 (verkoop).