651000 Waardeverminderingen op vlottende activa – toevoeging

Algemeen
Boeking(en)

De economische rekening 651000 Waardeverminderingen op vlottende activa – toevoeging omvat alle waardeverminderingen op geldbeleggingen, liquide middelen en vorderingen behalve op handelsvorderingen en vorderingen opgenomen onder de financiële vaste activa.

Van zodra er onzekerheid bestaat omtrent de inning van een geheel of een deel van de vordering moet de waardevermindering worden aangelegd. De terugnemingen van deze waardeverminderingen worden geboekt op ER 651100 Waardeverminderingen op vlottende activa – terugneming (-)

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

  • Toevoeging van een waardevermindering:
ER ER omschrijving

Dt

Ct

651000 Waardeverminderingen op vlottende activa – toevoeging

X

419000 Geboekte waardeverminderingen overige vorderingen

X

 

  • Terugneming van een waardevermindering:

 

ER ER omschrijving

Dt

Ct

419000 Geboekte waardeverminderingen overige vorderingen

X

651100 Waardeverminderingen op vlottende activa – terugneming (-)

X