660100 Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële vaste activa

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: