640000 Bedrijfsbelastingen, bedrijfsheffingen en retributies

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

Algemeen

Een retributie wordt gedefinieerd als een vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de overheid in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

Dit betekent dat enkel een ESR-code 12.11 of 12.21 kan gebruikt worden.

Een belasting daarentegen is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de overheid opgelegd door een lokale, Vlaamse of federale overheid, binnen hun beslissingsbevoegdheid.

Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid. Dit betekent dat enkel een ESR-code 12.50 kan gebruikt worden.

Deze definities kwamen tot stand op basis van de interpretatie van de ESR-verordening punten 4.79 en 4.80.

Deze 2 punten van de EU-verordening worden vermeld onder tabblad ‘Bijkomende informatie’.

 

ESR-classificatie:

Zie ook tabblad ‘Bijkomende informatie’.

 

Toepassingsgebieden:

Bijkomende informatie

Punt 4.79 van de EU-verordening vermeldt:

“Het onderscheid tussen belastingen en aankopen van overheidsdiensten wordt gemaakt aan de hand van dezelfde criteria als bij betalingen door ondernemingen, namelijk indien het verlenen van een vergunning voor de overheid weinig of geen werk inhoudt, omdat zij automatisch wordt afgegeven tegen betaling van het verschuldigde bedrag, is zij waarschijnlijk slechts een eenvoudig middel tot inkomensverwerving, zelfs indien de overheid als tegenprestatie een certificaat afgeeft of een vergunning verstrekt; in dergelijke gevallen wordt de betaling voor de vergunning beschouwd als belasting. Indien de overheid evenwel de afgifte van vergunningen echter gebruikt als middel om op enigerlei wijze regulerend op te treden (verificatie van de competentie of de kwalificaties van de betrokkene), worden de betalingen geregistreerd als aankoop van diensten van de overheid in plaats van als belastingen, tenzij het bedrag buitensporig hoog is in vergelijking met de kosten van de verleende diensten.”

Punt 4.80 vermeldt:

Onder de rubriek belastingen op inkomen, vermogen enz. vallen geen betalingen door huishoudens voor andere vergunningen dan die voor het gebruik van voer-, vaar- en vliegtuigen of jacht-, schiet- en visvergunningen voor recreatiedoeleinden: rij-, vaar- of vliegbewijzen, vuurwapenvergunningen en heffingen van de overheid zoals entreegelden voor musea, contributies aan bibliotheken, heffingen voor het ophalen van afval, betalingen voor paspoorten, luchthavenbelastingen, gerechtskosten enz., die meestal als aankopen van door de overheid verleende diensten worden geregistreerd, mits zij voldoen aan de criteria van punt 4.79, onder d), om als diensten te worden geregistreerd.”

Op basis van deze tekst kan een retributie worden gedefinieerd als een vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de overheid in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

Dit betekent dat enkel een ESR-code 12.11 of 12.21 kan gebruikt worden.

Op basis van deze tekst wordt een belasting beschouwd als een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de overheid (mogelijks opgelegd door een lokale overheid, binnen de beslissingsbevoegdheid van een gemeenteraad). Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Dit betekent dat enkel een ESR-code 12.50 kan gebruikt worden.

 

 

 

 

ER Dt Ct
640000 X
453000 X

Ingesloten:

 • Niet-verrekenbare roerende voorheffing
 • Niet-verrekenbare onroerende voorheffing
 • Belasting op voertuigen (verkeersbelasting)
 • Heffing op waterverontreiniging
 • Successierechten
 • Jachtvergunning
 • Visverlof
 • Aankoop vuilniszakken die verplicht gebruikt dienen te worden voor afvalophaling georganiseerd door een (lokale) overheid
 • Aankoop sticker voor afvalcontainer die verplicht gebruikt dient te worden voor afvalophaling georganiseerd door een (lokale) overheid
 • Kosten voor gebruik van stedelijk of gemeentelijk containerpark
 • Scheepvaartrechten: bv. havengelden – kadegelden voor gebruik van havens…
 • Marktgelden: voor het innemen van standplaatsen op straten en pleinen van de gemeente
 • Retributies die verschuldigd zijn voor het afgeven van veiligheidsmachtigingen
 • Retributies voor kentekenplaten
 • Omgevingsvergunningen
 • Bossencompensatie

 

Uitgesloten:

 • Rentetoelagen aan overheidsbedrijven en lokale entiteiten voor leningen voor energiebesparende investeringen (643900)
 • Betaling aan sociale verzekeringskas/Nationale Hulpkas door Vennootschappen (jaarlijks te betalen voor 01/07) (640100)
 • Afvalophaling (613350)
 • Bedrijfsvoorheffing op lonen (620xxx)
 • Bedrijfsvoorheffing op presentiegelden (613400)
 • Verrekenbare roerende voorheffing (670000)
 • Verrekenbare onroerende voorheffing (67000)