640000 Bedrijfsbelastingen, bedrijfsheffingen en retributies

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

Opmerking ESR-classificatie:

Belastingen die de gezinnen of bedrijven betalen voor het bezit of het gebruik van voertuigen, boten of vliegtuigen, voor een schietvergunning, een jacht- of een visverlof, enz., worden ofwel als belasting (ERS 12.50)  ofwel als aankoop van een dienst beschouwd (ESR 12.21). Het onderscheid tussen een belasting en een aankoop van een dienst bij een overheid is gebaseerd op het volgende criterium: als de machtiging automatisch gegeven wordt zodra het verschuldigd bedrag betaald is, wordt dit als een belasting beschouwd. Als de overheid echter gebruik maakt van de toekenningsprocedure voor om het even welke machtiging om een welbepaalde regulerende functie in te stellen (bijvoorbeeld de bevoegdheid of de kwalificaties nagaan van de betrokken persoon), zal de betaalde som niet worden beschouwd als een belasting maar als de betaling voor de aankoop van een dienst bij de overheid in kwestie, tenzij dit bedrag duidelijk buiten verhouding staat tot de kostprijs van de dienstlevering.

 

Bij sommige instellingen  bijvoorbeeld DAB Vloot worden er inkooporders opgemaakt voor scheepvaartrechten/havengelden. Volgens de handleiding van de boekhoudregels moeten scheepvaartrechten op de ER 640000 geboekt worden, maar de leverancier is niet altijd een overheidsinstelling die valt onder sector 13 (bv. havenbedrijven), waardoor de ESR code 1221 niet mag toegepast worden. Ook voor BIPT-certificaten, retributies voor buitenlandse gemeentes en dienstopdrachten (retributies) van brandweerdiensten is dit het geval. In deze gevallen moet ESR-code 12.11 gebruikt worden bij ER 640000.

ER Dt Ct
640000 X
453000 X
Ingesloten:
 • Niet-verrekenbare roerende voorheffing
 • Niet-verrekenbare onroerende voorheffing
 • Belasting op voertuigen (verkeersbelasting)
 • Heffing op waterverontreiniging
 • Successierechten
 • Jachtvergunning
 • Visverlof
 • Aankoop vuilniszakken die verplicht gebruikt dienen te worden voor afvalophaling georganiseerd door een (lokale) overheid
 • Aankoop sticker voor afvalcontainer die verplicht gebruikt dient te worden voor afvalophaling georganiseerd door een (lokale) overheid
 • Kosten voor gebruik van stedelijk of gemeentelijk containerpark
 • Scheepvaartrechten: bv. havengelden – kadegelden voor gebruik van havens…
 • Marktgelden: voor het innemen van standplaatsen op straten en pleinen van de gemeente
 • Retributies die verschuldigd zijn voor het afgeven van veiligheidsmachtigingen
 • Retributies voor kentekenplaten
 • Omgevingsvergunningen
Uitgesloten:
 • Rentetoelagen aan overheidsbedrijven en lokale entiteiten voor leningen voor energiebesparende investeringen (643900)
 • Betaling aan sociale verzekeringskas/Nationale Hulpkas door Vennootschappen (jaarlijks te betalen voor 01/07) (640100)
 • Afvalophaling (613350)
 • Bedrijfsvoorheffing op lonen (620xxx)
 • Bedrijfsvoorheffing op presentiegelden (613400)
 • Verrekenbare roerende voorheffing (670000)
 • Verrekenbare onroerende voorheffing (67000)