660 Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa(+)

Algemeen

Toepassingsgebieden: