613420 Sociaal secretariaat

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 613420 Sociaal secretariaat omvat de kosten voor diensten die geleverd worden door een sociaal secretariaat, zowel in het kader van salarisadministratie als in het kader van sociaal juridische adviesverlening.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

613420

X

4XXXXX

X

 

Ingesloten:
  • Kosten voor loonberekening, inclusief bedrijfsvoorheffing, vakantiegeld, eindejaarspremies, opzegvergoedingen en andere aanvullingen
  • Opmaak van documenten gerelateerd aan loonadministratie, bv. zoals loonfiche, C4
  • Administratie rond arbeidsongeschiktheid, ziekteverzuim, betaald educatief verlof, tijdskrediet, brugpensioen, …
  • (Voorbereiden van) de aangifte van RSZ, bedrijfsvoorheffing, aanwerving en uitdiensttreding (Dimona) en de multifunctionele loon- en arbeidstijdgegevens aangifte (DmfA)
  • Sociaal juridisch advies voor de werkgever rond aanwerving, afwezigheden en ontslag
Uitgesloten:
  • Kosten met betrekking tot personeelsbeleid, bv. aanwerving en selectie, opleidingen, outplacement en heroriëntatie, … (613440)
  • (doorgerekende) kosten voor het uitreiken van leurderskaarten (613430)