623600 Mobiliteitskrediet en Overige vergoedingen

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 623600 Mobiliteitskrediet en Overige vergoedingen omvat de vergoedingen en toelagen die niet thuishoren op één van voorgaande rekeningen.
De specifieke uitgaven in het kader van “Mobiliteitskrediet” worden gelinkt met ESR-code 11.40 aangezien deze als lonen in natura worden beschouwd.

Onder overige vergoedingen worden ook de functioneringstoelagen (FUTO’s) vermeld.

Hieronder volgt een verduidelijking van de aanrekening van FUTO’s:

De ESR-richtlijn (punt 4.12) bepaalt het volgende:

Salarissen worden aangerekend in de periode waarin het werk werd gedaan.

Ad hoc bonussen of uitzonderlijke betalingen worden echter aangerekend op het moment dat ze verschuldigd zijn.

Verschuldigd zijn wordt hier beschouwd als “betaald worden”.

Dit betekent dat FUTO’s volgens de toepassing van de ESR-richtlijn vallen onder de ad hoc bonussen.

De aanrekening op VAK-krediet en op VEK-krediet dient dus te worden gescheiden.

Op VAK:
het jaar dat de verbintenis ontstaat (datum beslissing directiecomité)

OP VEK:
het jaar waarin de storting gebeurde

Voor de specifieke uitgave inzake “FUTO’s” dient ESR-code 11.12 gebruikt te worden.

 

ESR-classificatie:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan rekeningen onder de rubriek 45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten.

ER ER omschrijving Dt Ct
623600 Overige vergoedingen

X

455/9XXX

X

Ingesloten:
 • Kledijvergoeding
 • Andere vergoedingen vb. beroepsinlevingsovereenkomsten: vergoeding voor studenten (van VLOR) die tewerkgesteld zijn bij de Vlaamse Gemeenschap
 • De tussenkomsten inzake kinderopvang tijdens schoolvakanties (kidsday,…)
 • Terugbetaling van lidgelden van vakorganisaties
 • Functioneringstoelagen  (ESR 11.12)
 • Mobiliteitskrediet (ESR 11.40)
Uitgesloten:
 • Fietsvergoeding woon- werkverkeer (zie rekening 623000)
 • De kosten van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer van personeelsleden (inclusief jobstudenten) (zie rekening 623100)
 • De vergoedingen voor woon-werkverkeer die personeelsleden ontvangen wanneer zijn werkplaats moeilijk of niet met het gemeenschappelijk openbaar vervoer kan bereiken (zie rekening 623110)
 • Woon- werkverkeer personen met een handicap (rekening 623120)
 • De vergoedingen die personeelsleden ontvangen voor woon- werkverkeer naar een arbeidsplaats in het buitenland (zie rekening 623130)
 • Forfaitaire vergoedingen (zie rekening 623400)
 • Expatriatievergoedingen (zie rekening 623500)