73 Wegen- en waterbouwkundige werken

Algemeen
Ingesloten
Aantekeningen

ESR-code: 73
Naam: Wegen- en waterbouwkundige werken

Deze groep omvat de aanleg van wegen, straten, havens, kanalen, dijken, waterontruimingsinstallaties, waterzuiveringstations, andere waterbouwkundige werken, grondverbeteringwerken en alle constructies en technische installaties die bij de aanleg worden geplaatst, zoals bruggen, tunnels, viaducten, stuwdammen, sluizen, bebakeningen, wegsignalisatie, wegverlich­ting en groenvoorzieningen.

Tot groep 73 behoren ook de eventuele sloopwerkzaamheden en de uitgaven voor herstel van oorlogs- en natuurrampenschade.

Groep 73 omvat zowel de werken uitgevoerd in eigen beheer als deze uitgevoerd door derden (andere overheden en andere sectoren).

Groep 73 wordt onderverdeeld in volgende economische codes:

  • 73.10: wegenbouwkundige werken;
  • 73.20: waterbouwkundige werken;
  • 73.30: pijplijnen;
  • 73.40: overige werken;
  • 73.90: infrastructuurwerken uitgevoerd in eigen beheer.

Herstellingen en onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken die de waarde ervan niet verhogen, worden geboekt in groep 14.