21 Interestlasten

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten
Aantekeningen

ESR-code: 21
Naam: Interestlasten

Deze groep omvat de rente en andere daarmee gelijkgestelde lasten op alle overheidsschulden, met inbegrip van de commerciële schulden.

De uitgifteverschillen en de aflossingspremies ten laste van de emittent worden beschouwd als renten, net als de loten van lotenleningen worden gelijkgesteld met rentelasten.

  • 21.1: interestlasten op overheidsschuld in euro;
  • 21.2: interestlasten op overheidsschuld in vreemde valuta;
  • 21.3: interestlasten op schuld binnen de overheidssector;
  • 21.4: rente op commerciële schuld;
  • 21.5: rente op financiële leasings;
  • 21.6: andere rente.

.

Schulden van overheidsbedrijven die niet tot de overheidssector S.13 behoren, maken geen deel uit van de overheidsschuld, behalve wanneer hun lasten systematisch gedragen worden door de overheid. Als het om een eenmalige situatie gaat, mag de rente op (en aflossing van) deze schulden dan ook niet worden opgenomen bij de rente op (en de aflossing van) overheidsschuld. Indien de overheid occasioneel de rente op (en de aflossing van) die schulden voor haar rekening neemt, dan is dit een overdracht ten gunste van die bedrijven. De rente wordt dan geboekt onder de code 31.11 (en de aflossing onder de groep 51).

Een analoge situatie kan zich voordoen binnen de overheidssector. Zo kan de centrale overheid de betaling van de rente (en de aflossing) voor haar rekening nemen van leningen aangegaan door lokale overheden en door sociale zekerheidsinstellingen. De rente wordt dan geboekt onder de overeenstemmende hoofdgroep 4 (de aflossing onder hoofdgroep 6).

De kosten voor uitgifte van leningen (commissielonen, enz.) worden geklasseerd als aankoop van goederen en diensten (code 12.11) en niet als rente.

Moment van boeking:

Volgens het ESR worden de rentelasten van leningen van de overheidsschuld (groep 21) alsook de renten van schuldvorderingen van de overheid (groep 26) geboekt op basis van de vastgestelde rechten. Indien op het vlak van de begroting de aanrekening gebeurt op basis van de vervallen renten, zal vervolgens een correctie moeten worden uitgevoerd in de economische hergroepering via de extra budgettaire verrichtingen, om rekening te houden met de vereisten van het ESR.

Voor de toepassing van het ESR 2010 werden de rentestromen in verband met SWAPS beschouwd als renten en geboekt in de economische groepen 21 (uitgave) of 26 (ontvangst). In het ESR 2010 worden deze stromen niet beschouwd als renten. Ze moeten worden geboekt onder de economische codes 81.70 (uitgaven) of 86.70 (ontvangsten).