1112 Overige bezoldigingselementen

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten

ESR-code: 11.12
Naam: Overige bezoldigingselementen

Hiertoe behoren onder meer de beloning voor overwerk, nachtdienst of onregelmatige werktijden, de productiviteitspremies, de presentiegelden van ambtenaren, de toelagen voor hogere functies, de gratificaties, het vakantiegeld.

In het algemeen de niet-“ingeschaalde” bezoldigingselementen, meer bepaald:

 • sociale abonnementen, dit wil zeggen de tegemoetkoming van de overheid in de prijs van de abonnementen voor openbaar vervoer voor ambtenaren (woon-werkverkeer);
 • fietsvergoedingen;
 • vergoedingen voor hogere functies;
 • vergoedingen voor bijzondere functies;
 • vergoedingen voor overwerk;
 • presentiegelden en diverse vergoedingen (belastbaar) toegekend aan personeelsleden van de overheidssector (S.13) of aan openbare ambtsdragers (volksvertegenwoordigers, senatoren, …);
 • vergoedingen voor chauffeurs;
 • toelagen en premies voor de eindejaarsperiode;
 • haard- en standplaatstoelagen;
 • vakantiegeld;
 • vakbondspremies;
 • taalpremies;
 • competentiepremies, -toelagen;
 • forfaitaire vergoedingen voor huisvesting in het buitenland;
 • terugbetaling voor installatiekosten in het buitenland;
 • expatriëringsvergoeding;
 • vergoedingen voor een post in het buitenland.
 • vergoedingen of terugbetalingen voor reis-, verwijdering-, verhuizing- en representatiekosten die de loontrekkenden hebben gemaakt bij de uitoefening van hun functie (code 12.11)
 • presentiegelden en diverse vergoedingen toegekend aan personen die geen deel uitmaken van het overheidspersoneel
 • vergoedingen aan werknemers voor de aankoop van gereedschap, vervoermiddelen en bijzondere beroepskledij (als bescherming tegen gevaarlijke of verontreinigende stoffen) moeten worden beschouwd als aankopen van goederen en diensten (groep 12)