11 Lonen en sociale lasten

Algemeen
Ingesloten
Aantekeningen

ESR-code: 11
Naam: Lonen en sociale lasten

Deze groep omvat alle betalingen en voordelen (in speciën of in natura) die de overheid als werkgever aan zijn werknemers of ex-werknemers toekent als vergoeding voor hun werk (met inbegrip van de bijdragen voor de kas van weduwen en wezen, de sociale zekerheidsbijdragen en de fiscale afhoudingen), ongeacht of het gaat om vastbenoemden, contractuelen of gelijkgestelde personen.

Er moet een dienstverband zijn. Als “dienstverband” geldt ook de uitvoering van politieke ambten (ministers, staatssecretarissen, volksvertegenwoordigers, schepenen, gemeenteraadsleden en parlementsleden).

Ook de aan de bedieners van erediensten uitgekeerde bezoldigingen, toelagen en pensioenen behoren tot de groep 11.

  • 11.1: eigenlijke lonen;
  • 11.2: sociale bijdragen ten laste van de werkgevers;
  • 11.3: overige sociale lasten van de werkgevers;
  • 11.4: lonen in natura.

Conform de boekhoudregels wordt het gebruik door een overheidseenheid van gedetacheerd personeel van een andere overheidseenheid gelijkgesteld met een aankoop van een dienst. De loonlast wordt dus geboekt op het niveau van de entiteit die de oorspronkelijke wedde betaalt.

Voorbeeld: gedetacheerd personeel van een overheidseenheid A naar een overheidseenheid B:

  • loonlasten geboekt op het niveau van overheidseenheid A onder groep 11;
  • de terugbetaling van de beloning door overheidseenheid B wordt gelijkgesteld met een aankoop van een dienst binnen de overheidssector: economische code 12.21 op het niveau van de overheidseenheid B;
  • de ontvangst wordt geboekt op het niveau van eenheid A als een verkoop van een dienst: economische code 16.20 op niveau van eenheid A.