343 Overige sociale uitkeringen

Algemeen
Aantekeningen

ESR-code: 343
Naam: Overige sociale uitkeringen

De sociale uitkeringen die tot deze groep behoren, worden opgesplitst in geldelijke uitkeringen (code 34.31) en uitkeringen in natura (code 34.32).

De lijst van risico’s of behoeften die aanleiding kunnen geven tot sociale uitkeringen is zoals voorgeschreven op volgende manier vastgesteld:
a) ziekte;
b) invaliditeit en handicap;
c) arbeidsongeval en beroepsziekte;
d) ouderdom;
e) overleven;
f) moederschap;
g) gezin;
h) tewerkstellingsbevordering;
i) werkloosheid;
j) huisvesting;
k) opvoeding;
l) armoede.

De meerderheid van de sociale uitkeringen gebeuren in speciën.

Onder uitkeringen in natura vallen onder meer:

  • rechtstreekse tegemoetkomingen: geneesmiddelen, prothesen, apparaten die rechtstreeks geleverd worden aan militaire en burgerlijke slachtoffers van oorlog en politieke evenementen;
  • medische verzorging, chirurgische ingrepen en verzorging in ziekenhuizen rechtstreeks verstrekt aan gehandicapten, behoeftigen, vluchtelingen, …
  • de terugbetalingen aan gezinnen ten gevolge van aankopen van farmaceutische producten, medische verzorging, enz.