2130 Interestlasten op schuld binnen de overheidssector

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten

ESR-code: 21.30
Naam: Interestlasten op schuld binnen de overheidssector

 • de renten tegen nominale rentevoet van de lening;
 • de uitgifteverschillen;
 • de terugbetalingpremies, contractueel vastgelegd en niet gebonden aan opties;
 • de lotenleningen;
 • de uit de indexering voortvloeiende bijkomende vergoeding ten opzichte van de nominale rentevoet, in het geval van geïndexeerde leningen.
 • de kosten voor uitgifte van leningen (code 12.11);
 • de aflossingen van leningen (code 91.10);
 • allerlei optiepremies (code 81.70 in geval van aankoop of code 86.70 in geval van verkoop);
 • de premies voor annulatie van wisselswaps (code 81.70 indien negatief of code 86.70 indien positief);
 • de terugbetalingpremies verbonden aan de uitoefening van opties (code 81.70);
 • het verschil tussen de nominale waarde en de prijs van de verrichting (code 81.70 in geval van verlies en code 86.70 in geval van winst) voor:
  • de terugkoop van effecten en andere terugbetalingen;
  • de aankoop van effecten om ze in portefeuille te houden;
  • de doorverkoop van effecten uit portefeuille;
 • de rentestromen in verband met SWAPS.