112 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 11.2
Naam: Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen

De sociale bijdragen omvatten de wettelijke, contractuele, conventionele of vrijwillige bijdragen die werkgevers betalen aan de verzekeringsinstellingen voor verzekering, onder meer tegen risico’s van afwezigheid door ziekte, ziektekosten, invaliditeit, ouderdom, werkloosheid, ongevallen en overlijden, alsook de bijdragen voor kinderbijslag.

Hoewel de werkgevers deze bijdragen rechtstreeks aan de verzekeringsinstellingen betalen, worden ze beschouwd als een bestanddeel van de bezoldiging van de werknemers, dat deze laatsten aan de verzekeringsinstellingen dienen te betalen.

  • de sociale bijdragen ten laste van de werkgevers afgedragen aan sociale zekerheidsinstellingen;
  • de bijdragen van de rechtspersonen, die volgens het INR behoren tot de sector Vlaamse overheid (S13.12) aan de pool der parastatalen voor de vereffening van de rustpensioenen;
  • de sociale bijdragen voor werkgevers afgedragen aan andere instellingen dan de sociale zekerheidsinstellingen;
  • de solidariteitsbijdrage op bedrijfswagens;
  • de werkgeversbijdragen voor responsabilisering.