1211 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten

ESR-code: 12.11
Naam: Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

Onder code 12.11 wordt de aankoop geboekt van niet-duurzame goederen (of klein materiaal) en diensten vergoed aan andere sectoren dan de overheid.

 • Bureaukosten, zoals voor kantoor- en tekenmateriaal, hulpmiddelen voor reproductie, druk- en bindwerk, aankoop van boeken, tijdschriften en dagbladen, onderhoud, huur en herstelling van meubilair en bureaumaterieel, portkosten, kosten voor telefoon, telegrammen, verzending van dienststukken en kosten voor interdepartementale postdienst, bank- en accountantskosten, uitbesteding van computer-, type- en vertaalwerk en beloning van uitzendkrachten voor administratieve werkzaamheden.
 • Andere huurgelden of operationele leasing dan van gebouwen (wagens, machines, …).
 • Herstelling en niet-waardevermeerderend onderhoud van gebouwen, verplaatsing van tussenschotten, schoonmaak van gebouwen door gespecialiseerde firma’s, verf- en opknappingswerken, brandstoffen, elektriciteit, gas en water, verzekeringspremies, bewaking- en verhuizingkosten en kleine aanverwante kosten, zoals vervangingen van gloeilampen en vullingen van brandblusapparaten.
 • Verblijf- en representatiekosten, ook wanneer ze door personeelsleden gemaakt worden en door de overheid worden terugbetaald.
 • Onkostenvergoeding, honoraria en presentiegelden uitgekeerd aan personen die niet in dienstverband staan tot de overheid. Indien ze worden uitgekeerd aan personen die met overheidspersoneel worden gelijkgesteld, worden ze in groep 11 ondergebracht.
 • Overige algemene kosten, zoals kosten voor de werving en opleiding van personeel, alsook publiciteitskosten. Als personeelsleden, die een cursus volgen op aanwijzing van de dienst waartoe zij behoren, een gehele of gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten krijgen, moet deze tegemoetkoming als overheidsverbruik worden beschouwd. Tot de publiciteitskosten kunnen behalve drukwerken ook films, radio- en televisie-uitzendingen of tentoonstellingskosten behoren.
 • Goedkope kleine duurzame goederen gebruikt voor eerder eenvoudige werkzaamheden of verrichtingen (handgereedschap zoals zagen, hamers en schroevendraaiers) of klein bureaumateriaal zoals zakrekenmachines, GSM’s, smartphones, fototoestellen, USB-sleutels, GPS-toestellen, …; koffiethermossen,…: zoals voorgeschreven boekt het ESR als intermediair verbruik alle uitgaven voor de aanschaf van dergelijke duurzame goederen zonder prijsbeperking.
 • Betalingen om gebruik te kunnen maken van niet-geproduceerde immateriële activa, zoals gebrevetteerde activa, merken, enz. (met uitzondering van de betalingen voor de aankoop van dergelijke eigendomsrechten die geboekt worden als niet-geproduceerde immateriële activa – code 74.40).
 • Commissieloon voor beleggingen, beheer en andere op uitgegeven overheidsleningen en administratieve financiële kosten.
 • Kosten verbonden aan onderzoek of studies die voor eigen rekening uitgevoerd worden.
 • Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen en waterbouwkundige werken; deze worden geklasseerd in groep 14.
 • Grote verbeteringswerkzaamheden (zoals renovatie, heropbouw of verruiming) die duidelijk het kader te buiten gaan van wat nodig is om eenvoudig de vaste activa in goede werkingsstaat te behouden.
 • Aankopen of gebruikslicenties voor software worden opgenomen als investeringen voor zover ze bestemd zijn voor herhaaldelijk of ononderbroken gebruik in het productieproces gedurende meer dan een jaar.
 • De ontwikkeling van software “op maat” volgt deze zelfde regel, ongeacht of ze worden ontwikkeld door een firma buitenhuis of voor eigen rekening. Als ze voor eigen rekening worden ontwikkeld, zullen ze tegen kostprijs worden gewaardeerd.
 • De interesten op handelsschulden zijn uitgesloten uit groep 12; zij dienen onder code 21.40 te worden geboekt.
 • De aankoop van goederen die niet beschouwd worden als klein materiaal en bestemd zijn om gedurende meer dan een jaar gebruikt te worden, worden als investering geboekt (economische code 74.22). Deze goederen zullen opgenomen worden in de balans van de instelling.
 • Aankopen inzake onderzoek en ontwikkeling in de vorm van onderzoeksovereenkomsten met derden waarvan de overheid eigenaar wordt, werden in het ERS95 beschouwd als aankopen van goederen en diensten. In het ESR 2010 worden aankopen inzake onderzoek en ontwikkeling in de vorm van onderzoeksovereenkomsten met derden beschouwd als investeringen als de overheid eigenaar wordt van de onderzoeksresultaten (code 74.80); ofwel worden ze beschouwd als overdracht als de overheid geen eigenaar wordt van de onderzoeksresultaten (economische codes van de groepen 3 en 4 in functie van de verkrijger van de uitgaven).