34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 34
Naam: Inkomensoverdrachten aan gezinnen

Deze groep omvat de uitkeringen die aan gezinnen worden toegekend om de lasten te dekken die voortvloeien uit het bestaan van bepaalde risico’s of behoeften, zonder dat de begunstigden tegelijk een gelijkwaardige tegenprestatie leveren.

Inkomensoverdrachten aan gezinnen komen vooral voor in de subsector sociale zekerheidsinstellingen, waar zij betrekking hebben op de uitkeringen die deze instellingen doen ten behoeve van de gezinnen krachtens verzekeringsaanspraken. Het maakt geen verschil uit of die uitkeringen rechtstreeks aan de gezinnen dan wel aan de productie-eenheden (bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingstehuizen) plaatsvinden als gehele of gedeeltelijke betaling voor de diensten die zij aan de sociaal verzekerden verlenen.

Naast de sociale zekerheidsinstellingen doen ook de centrale en lokale overheden nog uitkeringen aan gezinnen die in omstandigheden zijn gekomen die bijstand van overheidswege noodzakelijk maken. De overlevingspensioenen van het overheidspersoneel en de oorlogspensioenen nemen in deze groep een bijzondere plaats in.

De code 34 wordt onderverdeeld in volgende subgroepen:

  • 34.1: weduwen en wezenpensioenen van het overheidspersoneel;
  • 34.2: oorlogspensioenen;
  • 34.3: overige sociale uitkeringen;
  • 34.4: overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers;
  • 34.5: overige uitkeringen aan gezinnen als producenten.