33 Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van de gezinnen

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten
Aantekeningen
ESR-code: 33
Naam: Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van de gezinnen

Tot deze groep behoren de tegemoetkomingen in de lopende uitgaven van vzw’s met eigen rechtspersoonlijkheid ten behoeve van gezinnen.

  • overdrachten naar stichtingen, verenigingen, maatschappen, enz. die werkzaam zijn op het gebied van cultuur, recreatie, toerisme, dierenbescherming, alcoholismebestrijding, sportbeoefening enz., alsook kerkgemeenschappen en andere levensbeschouwelijke verenigingen;
  • in het kader van een rechtszaak, de gerechtskosten terugbetaald aan de winnende partij, indien deze een vzw ten behoeve van de gezinnen is.

Overdrachten naar vzw’s die als eenheden van de overheidssector worden beschouwd (sector S.13).

Grens tussen aankoop van goederen en diensten en lopende overdrachten

Een betaling van de overheid aan een vzw moet als een lopende aankoop van goederen en dienstenworden behandeld indien de overheid als tegenprestatie iets ontvangt waarvan ze eigenaar wordt en dat ze voor haar werking gebruikt (bijv.: papierwaren, klein kantoormaterieel, een wetenschappelijke studie, een technische analyse, advies en ondersteuning in een specifiek domein, …), tenzij het bedrag duidelijk niet in verhouding staat tot de betrokken levering. In dat geval dient het betaalde bedrag als een overdracht te worden beschouwd.

De betalingen die deze voorwaarde niet vervullen dienen als lopende overdrachten zonder tegen prestatie te worden behandeld. Dit is specifiek het geval voor betalingen voor het ondersteunen van sociaal-culturele doelstellingen waarbij de vzw als enige voorwaarde wordt opgelegd dat ze bewijsstukken voorlegt betreffende de aanwending van de gelden die haar ter beschikking worden gesteld. Herhaaldelijke betalingen vanwege de administratie suggereren overdrachten zonder tegenprestatie.

Idealiter zou men de zaak geval per geval moeten bekijken en de contractvoorwaarden tussen de overheid en de betrokken vzw moeten onderzoeken.