743000 Belastingen, heffingen, retributies en soortgelijke

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 743000 Belastingen, heffingen, retributies en soortgelijke omvat de bedragen die de Vlaamse overheid ontvangt op basis van een wetgeving, reglementering of een andere bepaling. Dit kan onder de vorm van een belasting, heffing, taks, retributie of vergoeding zijn en er staat al dan niet een rechtstreekse of individuele tegenprestatie tegenover. De geïnde bedragen financieren de openbare dienstverlening of specifieke fondsen.

ESR-classificatie:

 

Toepassingsgebieden:

ER

ER omschrijving

Dt

Ct

413000

Te ontvangen subsidies, dotaties, toelagen en soortgelijke

X

743000

Belastingen, heffingen, retributies en soortgelijke

X

Ingesloten:
 • Gewestelijke opcentiemen
 • Belastingen op automatische ontspanningstoestellen, op spelen en weddenschappen
 • Accijnzen
 • Registratierechten (andere dan schenkingsrechten) – zegelrechten en met het zegel gelijkgestelde taksen
 • Successierechten en onroerende voorheffing
 • Verkeersbelastingen, kilometerheffing
 • Belasting op leegstand en verkrotting
 • Belasting op watervang, op de vaste afvalstoffen en taksen op milieuhinder en ter verbetering van het leefmilieu
 • Heffingen op afvalstoffen, mest en oppervlaktewateren
 • GRB heffing
 • Planbatenheffing
 • Bossencompensatie
 • Energieheffing
 • Dossiertaks (milieuvergunningen, brandertechnici, zendantennes, Vlaremdossiertaks, retributies VLAREL
 • Jachtvergunningen
 • Visverloven
 • Vaarbewijs of Rijnpatent
 • ADR attest
 • Leurders- en kermiskaarten
 • Erkenning van rijscholen
 • Terugvordering BTW uit het buitenland (FIT)
 • Ledenbijdragen Vlaamse Sociale Bescherming
Uitgesloten:
 • Vergoeding voor de aankoop van een prestatie of dienst bij de overheid
 • Alle andere diverse ontvangsten