219009 Overige immateriële vaste activa – geaccumuleerde afschrijvingen

Algemeen
ESR-classificatie:
Toepassingsgebieden: