5.5.2 Inkomende giften

    Giften (of schenkingen) in contanten ontvangen door een entiteit van de Vlaamse deelstaatoverheid worden geboekt als een bedrijfsopbrengst onder rubriek 764-768 ’Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten’, met al naargelang een ESR van groep 3 of 5.

    De om niet verkregen roerende-of onroerende goederen dienen als een investeringsgoed te worden geactiveerd en worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde of, bij ontstentenis, tegen hun gebruikswaarde. Schenkingen dewelke verkregen worden van de aan het KB van 10 november 2009 onderworpen entiteiten worden bij de Vlaamse Gemeenschap geboekt tegen dezelfde waarde als de uitgaande boekwaarde bij de afstand doende entiteit en bij ontstentenis hiervan tegen hun gebruikswaarde.

    Deze waarde wordt opgenomen en gedebiteerd op de overeenstemmende balansrekening (22-27) waarbij als creditpost de subklasse 15 ‘Kapitaalsubsidies’ dient gekozen te worden.