3.3.9 Specifieke aanrekeningsmomenten

Transactie Aanrekeningmoment
Het aangaan van een lening Het moment van de opname van de lening bepaalt het ogenblik waarop de lening wordt opgenomen in de boekhouding.
De aflossingen op leningen en financiële leasings De periodieke vervaldag bepaalt de aanrekening zowel op het VAK als op het VEK.
Het aangaan van een financiële leasing Het ogenblik van de inbezitneming (levering) van het geleasede goed. [3]
Toegestane leningen Het tijdstip van de uitbetaling van de lening.
(Interim)dividenden en winstaandelen Het transactiemoment wordt bepaald door de datum van toekenning van het (interim)dividend zoals bepaald door de algemene vergadering.
Vonnissen en arresten, of andere daden waardoor aan geschillen een einde wordt gemaakt Deze worden aangerekend op de datum van uitvoerbaarheid van die uitspraken of daden.
Aangaan van een operationele lease De periode van het gebruik van het geleasede goed.
Kohierbelastingen – begunstigde Aanrekening op het tijdstip van de inkohiering, ongeacht het tijdstip van ontvangst van de belasting. In functie van het tijdstip van kasontvangsten en betaaltermijnen die belastingplichtige krijgt, zijn alternatieve aanrekeningmomenten mogelijk (methode van getransactionaliseerde kas).

Voorbeelden van kohierbelastingen: onroerende voorheffing (OV), belasting op leegstand en verkrotting – woningen (LSW), belasting op leegstand en verkrotting – bedrijfspanden (LSB), planbatenheffing (PBH), verkeersbelasting (VKB), belasting voor in verkeersstelling (BIV).

Planbatenheffing Het aanrekeningmoment is het moment van de spontane betaling of startfeit.
Contantbelastingen – begunstigde Aanrekening in het jaar van ontvangst van de belasting.

 

Moratoriuminteresten Deze worden aangerekend in het jaar waarin de beslissing tot Ambtshalve Ontheffing (AO) of inwilliging van bezwaar (BZW) genomen is.

Voorbeeld: In jaar X betaalt persoon A belastingen en tekent hij tevens bezwaar aan. In jaar X+n wordt het bezwaar ingewilligd en wordt het bedrag van de belastingen, inclusief moratoire intresten, terugbetaald. Deze moratoire intresten worden aangerekend op het boekjaar X+n.

Nalatigheidsinteresten Deze worden als opbrengst geboekt in het jaar waarin de belastingplichtige de vordering, inclusief nalatigheidsintresten, betaalt.
Negatieve betalingsverschillen of koersverschillen Deze worden aangerekend op het VEK op het ogenblik waarop ze ontstaan.
Positieve betalings- of koersverschillen Deze worden aangerekend in het boekjaar waarin ze ontstaan.
Aankoop en verkoop van (on)roerend goed De eigendomsoverdracht gebeurt op moment dat de compromis ondertekend wordt. Dit betekent dat ook de boeking van de verkoop/aankoop op het ogenblik van de compromis dient te gebeuren. Vanaf dit moment verdwijnt (ontstaat) het onroerend goed, alsook de vordering (schuld) rekening houdend met eventueel vooraf ontvangen (betaalde) vooruitbetalingen. Bij de verkopen ontstaat eveneens een resultaat bij realisatie van vaste activa.

Een compromis is bindend, desalniettemin kunnen er opschortende voorwaarden worden opgenomen die ertoe leiden dat als er aan een bepaalde voorwaarde niet kan worden vervuld de compromis als niet-bestaand wordt beschouwd. De beoordeling van het al dan niet onzeker karakter van de vervulling van de voorwaarde behoort in eerste instantie tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan van de Vlaamse rechtspersonen.

Opmerking: de aan- en verkoop van onroerende goederen is pas tegenover derden tegenstelbaar na overschrijving van de akte op het hypotheekkantoor.

Het feit dat de aan- of verkoop slechts na overdracht tegenstelbaar is aan derden is niet relevant voor de betekenis van de transactie, noch bij de verkrijger, nog bij de verkoper.

 

——————————————————-

[3] Dit punt wordt verder in detail uitgewerkt.