3.2.3 Meerjarige werkingsuitgaven

3.2.3.1    Meerjarige voorwaardelijke werkingsuitgaven andere dan meerjarige subsidies

De werkingsuitgaven met voorwaardelijke meerjarige gevolgen worden vastgelegd ten belope van de uitgaven die opeisbaar worden tijdens het begrotingsjaar. De jaarlijkse vastlegging is enkel mogelijk als in de meerjarige verbintenis voorwaarden worden ingebouwd, waardoor de uitgave jaarlijks opnieuw kan worden geëvalueerd en worden bijgesteld als de begunstigde de ingebouwde voorwaarden niet naleefde, of kan worden herzien naar aanleiding van begrotingsmaatregelen in het kader van het algemeen begrotingsbeleid.

3.2.3.2    Meerjarige subsidies

De meerjarige subsidies worden voor het volledige bedrag van de verbintenis vastgelegd in het jaar dat de verbintenis wordt aangegaan, dat is de algemene regel. Uitzonderingen op die algemene regel zijn:

  • subsidies waarbij de ontvanger op basis van de wetgeving jaarlijks automatisch de subsidie volgens bepaalde parameters ontvangt. Deze uitzonderingen moeten expliciet worden opgenomen in het uitgavendecreet.
  • meerjarige subsidieovereenkomsten worden jaarlijks vastgelegd wanneer er voorwaarden worden ingebouwd waardoor de subsidie(of het subsidiebedrag) jaarlijks kan worden geëvalueerd en worden bijgesteld of kan worden herzien naar aanleiding van begrotingsmaatregelen in het kader van het algemeen begrotingsbeleid. Die herzieningsmaatregel moet evenwel expliciet opgenomen zijn in de meerjarige overeenkomst.
  • to be:
    deze kunnen jaarlijks vastgelegd worden als de subsidie door de subsidieverstrekker naar beneden kan worden bijgesteld door beleidswijzigingen of besparingen.

De meerjarige verbintenissen die onvoorwaardelijk zijn en vóór de inwerkingtreding van de VCO jaarlijks werden vastgelegd, mogen voor hun duurtijd verder jaarlijks worden vastgelegd (als ze op 1 januari 2020 nog niet volledig zijn vastgelegd).