4.4 Interne verrekeningen (interrelaties en interne verrichtingen)

  4.4.1    Interrelaties

  Interrelaties betreffen transferten (inkomensoverdrachten of kapitaaloverdrachten) tussen instellingen die behoren tot de Vlaamse deelstaatoverheid. De toelagegever rekent dit aan als een kost en verwerkt dit als inkomensoverdracht op ESR-code 41.XX of een kapitaaloverdracht op ESR-code 61.XX.

  De toelageverkrijger (ontvanger van de toelage) rekent dit aan als een opbrengst en verwerkt dit als een inkomensoverdracht op ESR-code 46.XX of als een kapitaaloverdracht op ESR-code 66.XX.

  Er wordt afgesproken dat de ontvanger van de toelage contact opneemt met degene die de toelage geeft om een correcte matching te kunnen doen.

  4.4.2    Interne verrichtingen

  Interne verrichtingen hebben in principe geen aanrekening tot gevolg. De doorrekening van kosten binnen dezelfde rechtspersoon van de ene entiteit naar de andere entiteit kan echter wel budgettair verwerkt worden op voorwaarde dat dit geconsolideerd geen budgettaire impact heeft.

  Bijvoorbeeld: entiteit 1 van rechtspersoon X neemt de uitgave volledig ten laste en rekent daarna de helft door aan entiteit 2 binnen dezelfde rechtspersoon X. Hierdoor vermindert de budgettaire aanrekening bij entiteit 1 en verhoogt de budgettaire aanrekening bij entiteit 2. Geconsolideerd is er dus geen budgettaire impact bij rechtspersoon X.

  Uitzondering

  Vlaamse Rechtspersonen die tot de S13.12 behoren, en dus een van de Vlaamse Gemeenschap onderscheiden rechtspersoon vormen, moeten steeds een begroting in evenwicht indienen (totale ontvangsten = totale uitgaven).

  Ook in de uitvoeringsrekening dient dit evenwicht gerespecteerd te worden, wat resulteert in:

  • een over te dragen overschot wanneer de totale ontvangsten groter zijn dan de totale uitgaven (ESR-code 03.22)
  • een over te dragen tekort wanneer de totale ontvangsten kleiner zijn dan de totale uitgaven (ESR-code 08.22)

  Het saldo van het dienstjaar t – ofwel ESR-code 03.22, ofwel ESR-code 08.22 – wordt overgedragen naar het volgende dienstjaar en wordt geregistreerd respectievelijk als een overgedragen overschot vorige jaren onder ESR-code 08.21, ofwel als een overgedragen tekort vorige jaren onder ESR-code 03.21. Het overgedragen overschot (aan ontvangstenzijde) of overgedragen tekort (aan uitgavenzijde) wordt voor hetzelfde bedrag opgenomen in de begroting. Om het evenwicht in de begroting te herstellen in het volgende dienstjaar zal opnieuw gebruik gemaakt worden ofwel van een over te dragen overschot (ESR-code 03.22), ofwel van een over te dragen tekort (ESR-code 08.22).

  4.4.3    Verwerking van reserves

  In het (minimum) algemeen rekeningstelsel zijn de volgende categorieën van reserves voorzien:

  • wettelijke reserve,
  • onbeschikbare reserves,
  • belastingvrije reserves,
  • beschikbare reserves.
  I.    Bedrijfseconomische verwerking

  Reserves dienen bedrijfseconomisch geboekt te worden op een economische rekening van de subklasse 13.

  Onttrekking (rubriek 792) of toevoeging aan reserves (rubriek 692) zijn typische eindejaarsverrichtingen.

  De reserves bij de DAB’s vloeien voort uit de jaarlijkse resultaatsverwerking bij de opmaak van de jaarrekening van de Vlaamse Gemeenschap.

  Een uitzondering hierop zijn de reservefondsen bij rechtspersonen.

  Bepaalde rechtspersonen mogen (decretaal bepaald) bepaalde ontvangsten “reserveren” om er later specifieke uitgaven mee te financieren.

  Zij worden bedrijfseconomisch aanzien als ‘Onbeschikbare reserves’ met een economische rekening onder de rubriek ‘131 Onbeschikbare reserves’. Het toevoegen en aanwenden van reservefondsen kan op elk ogenblik tijdens het boekjaar gebeuren,  conform de modaliteiten voorzien in het oprichtingsdecreet van de betreffende rechtspersoon.

  II. ESR-matige verwerking (omvat de te hanteren codes)

  Algemeen is er geen ESR-matige verwerking. Uitzondering zijn de reservefondsen bij de rechtspersonen waarbij de aanleg (ESR 03.10 suffix 1) en de aanwending van (ESR 08.10 suffix1) wel een ESR-matige verwerking zijn.

  III. Begrotingsmatige verwerking

  Bij de begrotingsopmaak en begrotingsaanpassing wordt per programma en per inhoudelijk structuurelement informatie verstrekt over de reservefondsen bij de rechtspersonen.