3.3.7 Rekening-courant

I.     Bedrijfseconomische en ESR-matige verwerking (omvat de te hanteren codes)

De rekening courant is een weergave in de boekhouding van de wederzijdse schulden en vorderingen tussen twee entiteiten. De rekening courant wordt bedrijfseconomisch tot uitdrukking gebracht op economische rekeningen binnen rubriek 416 van het actief en 489 van het passief van de balans. Indien de rekening-courant op het einde van het jaar een debet-positie vertoont, wordt dit saldo geboekt op een ESR van groep 8 ‘Kredietverleningen en kredietaflossingen; deelnemingen en vereffeningen van deelnemingen; andere financiële producten’. Indien het een creditsaldo betreft, wordt een ESR van groep 9 ‘Overheidsschuld’ uitgedrukt.