1.3 Definities & begrippen

Omhoog
Vlaamse Gemeenschap: 

Met “Vlaamse Gemeenschap” worden de rechtspersonen Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest gevat. Concreet gaat het om de departementen, de DAB’s , en de IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid. Ook het Vlaams Parlement en zijn diensten, alsook de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen (het Vlaams Vredesinstituut, de Vlaamse Ombudsdienst, het Kinderrechtencommissariaat) ressorteren onder “de Vlaamse Gemeenschap”.

Vlaamse deelstaatoverheid

Het geheel van Vlaamse entiteiten die ressorteren onder de sectorale code 13.12 van de ESR-verordening.

Courante uitgaven

De uitgaven voor een bedrag onder de drempel van 30.000 euro (exclusief btw).

Recurrente verbintenis

Een periodiek terugkerende verbintenis die, op basis van een meerjarige of jaarlijks verlengbare verbintenis over een periode van verschillende jaren budgettaire gevolgen heeft.

VAK – vastleggingskrediet

Een krediet ten belope waarvan bedragen tijdens het begrotingsjaar kunnen worden vastgelegd op grond van verbintenissen die ten laste komen van de Vlaamse Deelstaatoverheid.

VEK – vereffeningskrediet

Een krediet ten belope waarvan de bedragen tijdens het begrotingsjaar worden vereffend op grond van rechten die verworven zijn ten laste van de Vlaamse deelstaatoverheid, om vastgelegde verbintenissen aan te zuiveren.

ESR 2010

Het Europees stelsel van de nationale en regionale rekeningen zoals vastgelegd in de verordening nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie.

ESR-code

Betreft een code uit de economische classificatie, wat een Belgische vertaalslag is van het Europees stelsel van nationale rekeningen. Het Europees stelsel van nationale en regionale rekeningen (ESR) bevat de registratieregels die moeten worden toegepast om een onderling samenhangende, betrouwbare en vergelijkbare kwantitatieve beschrijving van de economieën van de lidstaten van de EU te verkrijgen. De overheidsuitgaven en –ontvangsten worden hierbij volgens macro-economische criteria (wedden, werkingsmiddelen, subsidies, investeringen, enz.) gerangschikt. Het ESR is hierdoor een belangrijk beleids- en beheersinstrument van en voor de Europese Unie. Binnen dit Europees stelsel is iedere ESR-code als volgt opgebouwd:

  • Het eerste cijfer duidt de hoofdgroep aan. De hoofdgroepen 1 tot en met 4 betreffen de lopende verrichtingen; de hoofdgroepen 5 tot en met 8 betreffen de kapitaalverrichtingen. Groep 9 betreft verrichtingen inzake overheidsschuld. De codenummers die beginnen met 0 worden gebruikt om de uitgaven of ontvangsten te coderen die niet tot de hoofdgroepen 1 tot en met 9 kunnen worden gerekend of die pas later daartoe kunnen worden gerekend.
  • Het tweede cijfer duidt de groep aan. De codenummers met als tweede cijfer 1 tot en met 5 slaan op uitgaven; de nummers met als tweede cijfer 6 tot en met 9 slaan op ontvangsten.
  • Het derde cijfer en vierde cijfer duiden de subgroep aan.
Periodiciteitsprincipe

Kosten en opbrengsten worden geboekt in het boekjaar waarin ze thuishoren

ESR 02.99

Is een “default waarde” die kan gebruikt worden voor transacties of boekhoudkundige bewegingen die in de economische classificatie niet moeten gerapporteerd worden.

Subsidie

Elke vorm van financiële ondersteuning, ongeacht de benaming en vorm ervan, en met inbegrip van de voorschotten die zonder interest teruggevorderd kunnen worden, die als kapitaal- of inkomensoverdracht wordt verstrekt door een entiteit die tot de Vlaamse deelstaatoverheid behoort, voor een activiteit die het algemeen belang dient, met uitsluiting van de prijzen, giften en dotaties, alsook van de kapitaal- of inkomensoverdrachten die de tegenprestatie uitmaken van een werk of goed dat, of een levering of dienst die een derde aan die overheid heeft verstrekt.

Toelage

Een subsidie die wordt verstrekt aan een entiteit die tot de Vlaamse deelstaatoverheid behoort, met uitsluiting van de dotaties.

Dotatie

Elke vorm van financiële ondersteuning door een entiteit die tot de Vlaamse deelstaatoverheid behoort, aan het Vlaams Parlement, aan de instellingen die verbonden zijn aan het Vlaams Parlement, aan de autonome diensten met rechtspersoonlijkheid die onder toezicht van het Vlaams Parlement staan, en aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Interrelaties of interne stromen

Transacties tussen partijen die tot de Vlaamse deelstaatoverheid behoren.

Gift

Elke vorm van overdracht van middelen ten gunste van derden door een entiteit die tot de Vlaamse deelstaatoverheid behoort, en ongeacht de activiteit van algemeen belang die de begunstigde organiseert. Een gift is een eenzijdige handeling vanwege een entiteit van de Vlaamse deelstaatoverheid, waarvoor geen tegenprestatie verwacht wordt, noch ten aanzien van de Vlaamse Gemeenschap noch ten aanzien van enige andere derde.  De handelingen vereisen geen aanvaarding door de begunstigde en bijgevolg ook geen verantwoording van de begunstigde.  Een gift wordt volgens de ESR-classificatie beschouwd als een betaling/overdracht om niet m.a.w. een betaling/overdracht zonder rechtstreekse tegenprestatie.

To be:

Giften hebben betrekking op waardering. Er is geen specifieke decretale grondslag nodig voor bedragen onder de 7.000 euro.

Prijs

Een vorm van financiële tegemoetkoming ten gunste van derden door een entiteit die tot de Vlaamse deelstaatoverheid behoort, als waardering of beloning voor geleverde prestaties van die derden. Een prijs is een eenzijdige handeling vanwege een entiteit van de Vlaamse deelstaatoverheid, waarvoor geen tegenprestatie verwacht wordt, noch ten aanzien van de Vlaamse Gemeenschap noch ten aanzien van enige andere derde.  Deze handelingen vereisen geen aanvaarding door de begunstigde en bijgevolg ook geen verantwoording van de begunstigde.

To be:

Prijzen hebben betrekking op beloning van prestaties . Er is geen specifieke decretale grondslag nodig voor bedragen onder de 7.000 euro.