4.2 Afschrijvingen

    De afschrijvingen leiden niet tot ESR-matige aanrekening.

    Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Ze zijn de waardecorrecties op oprichtingskosten, immateriële en materiele vaste activa met een beperkte levensduur, waarbij de waarde van het actief over de levensduur gespreid wordt.

    Voor de afschrijvingen wordt in het rekeningstelsel minstens een afzonderlijke rekening voorzien op zowel het actief (economische rekening 2xxxx9) als op de resultatenrekening (Rubriek 630 / 660 (Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen) – 760 (Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen)).

    De in resultaat name van subsidies die als kapitaalsoverdracht gelden, gebeurt volgens hetzelfde ritme als de afschrijving van de vaste activa voor de verwerving waarvan ze werden verkregen of, in voorkomend geval, ten belope van het saldo bij realisatie of buitengebruikstelling van de betrokken activa. De in resultaat name van kapitaalsubsidies leidt niet tot een aanrekening.

    Bedrijfseconomisch resulteert een in resultaat name van een subsidie die als kapitaalsoverdracht geldt in een debitering van de subklasse 15 en een creditering van de rubriek 753.