5.5.1 Uitgaande giften en prijzen

    Een schenking gegeven onder de vorm van een overdracht van gelden wordt geboekt als een bedrijfskost onder rubriek 643-648 ‘Diverse bedrijfskosten’ en al naargelang het een inkomens- of kapitaaloverdracht betreft, aan te rekenen met een ESR van groep 3 of 5.

    Geschonken roerende goederen die niet als een vermogensgoed werden geregistreerd geven geen aanleiding tot een aanrekening op een begrotingsartikel of een vastleggings- of vereffeningskrediet vermits deze goederen bij aankoop reeds volledig in kosten werden genomen.

    Voor roerende-of onroerende goederen die als een investeringsgoed werden geactiveerd, dient de overeenstemmende balansrekening (22-27) gecrediteerd, en wordt het bedrag van de schenking eventueel gecorrigeerd met een minderwaarde op de realisatie van vaste activa.