4.4.3 Verwerking van reserves

  In het (minimum) algemeen rekeningstelsel zijn de volgende categorieën van reserves voorzien:

  • wettelijke reserve,
  • onbeschikbare reserves,
  • belastingvrije reserves,
  • beschikbare reserves.
  I.    Bedrijfseconomische verwerking

  Reserves dienen bedrijfseconomisch geboekt te worden op een economische rekening van de subklasse 13.

  Onttrekking (rubriek 792) of toevoeging aan reserves (rubriek 692) zijn typische eindejaarsverrichtingen.

  De reserves bij de DAB’s vloeien voort uit de jaarlijkse resultaatsverwerking bij de opmaak van de jaarrekening van de Vlaamse Gemeenschap.

  Een uitzondering hierop zijn de reservefondsen bij rechtspersonen.

  Bepaalde rechtspersonen mogen (decretaal bepaald) bepaalde ontvangsten “reserveren” om er later specifieke uitgaven mee te financieren.

  Zij worden bedrijfseconomisch aanzien als ‘Onbeschikbare reserves’ met een economische rekening onder de rubriek ‘131 Onbeschikbare reserves’. Het toevoegen en aanwenden van reservefondsen kan op elk ogenblik tijdens het boekjaar gebeuren,  conform de modaliteiten voorzien in het oprichtingsdecreet van de betreffende rechtspersoon.

  II. ESR-matige verwerking (omvat de te hanteren codes)

  Algemeen is er geen ESR-matige verwerking. Uitzondering zijn de reservefondsen bij de rechtspersonen waarbij de aanleg (ESR 03.10 suffix 1) en de aanwending van (ESR 08.10 suffix1) wel een ESR-matige verwerking zijn.

  III. Begrotingsmatige verwerking

  Bij de begrotingsopmaak en begrotingsaanpassing wordt per programma en per inhoudelijk structuurelement informatie verstrekt over de reservefondsen bij de rechtspersonen.