3.3.3 Vordering (met uitzondering van fiscale vorderingen en terugvorderbare voorschotten)²

Een vordering wordt aangerekend in het boekjaar waarin de levering van de goederen of diensten plaatsvindt of op datum van het subsidiebesluit. De aanrekening van de vordering staat los van het moment van betaling van de vordering. De vordering wordt aangerekend op een begrotingsartikel in de middelenbegroting.

Indien er nog geen uitgaande factuur werd opgemaakt tijdens het boekjaar voor een levering van een goed of dienst, wordt er per einde boekjaar op de rubriek “404 Handelsvorderingen – Te innen opbrengsten” of “414 Overige vorderingen – Te innen opbrengsten ”  een opbrengst geboekt die slechts in de loop van het volgende boekjaar gefactureerd wordt, maar die betrekking heeft op het huidige boekjaar.

Indien de opbrengsten over meerdere jaren gespreid zijn, dan worden deze pro rata verwerkt via de overlopende rekeningen.

 • Huur dient steeds geprorateerd te worden als het te prorateren bedrag groter is dan 7.000 euro en mag geprorateerd worden bij lagere bedragen.
 • Interesten dienen steeds geprorateerd te worden ongeacht het te prorateren bedrag.
 • Overige vergoedingen mogen geprorateerd worden ongeacht het te prorateren bedrag. De werking van overlopende rekeningen wordt hieronder in een afzonderlijk hoofdstuk verder uitgediept (zie supra).

Waardeverminderingen op vorderingen – Bedrijfseconomische en ESR-matige verwerking

Waardeverminderingen op dubieuze vorderingen worden aangerekend op het begrotingsartikel in de middelenbegroting met economische rekening binnen rubriek 633 en 634 op het ogenblik dat er een aanwijzing is dat het bedrag van de vordering geheel of gedeeltelijk oninbaar is ten opzichte van de schuldenaar.

Waardeverminderingen op dubieuze financiële vorderingen worden niet ESR-matig aangerekend en verwerkt op een economische rekening binnen rubrieken 652 en 661.

Minwaarden op de realisatie van vorderingen – Bedrijfseconomische en ESR-matige verwerking

Een vordering kan enkel nog worden uitgeboekt als er een verantwoordingsstuk is waaruit duidelijk blijkt dat de oorspronkelijke boeking niet correct was en er dus een correctie nodig is of als een verbintenis teniet is gegaan (bv. schuldvernieuwing, kwijtschelding).

Onder uitboeken verstaan we een vordering verminderen of afboeken via een creditnota. Een vordering kan tenietgedaan of gecorrigeerd worden door:

 • Een afgesloten faillissement;
 • Een verklaring van een deurwaarder waaruit blijkt dat de betrokken schuldenaar insolvabel is;
 • Kosten/baten: onrentabiliteit;
 • Onvindbare schuldenaar;
 • Gerechtelijke beslissingen;
 • Bezwaar;
 • Een vergissing
 • Schriftelijk akkoord tussen beide partijen;
 • Een verklaring van de schuldbemiddelaar, van de schuldenaar die in collectieve schuldenregeling zit, waaruit blijkt dat betrokken insolvabel is;
 • …..

De verantwoordingsstukken die deze creditnota staven, kunnen (officiële) stukken zijn die opgemaakt zijn door een invorderingsdienst (bv. van de FOD Financiën of de Vlaamse Belastingdienst), deurwaarder, gerechtelijke beslissingen, afsluiten van faillissement …, maar ook interne stukken die aantonen dat de vordering niet meer kan geïnd worden wegens materiële fouten, onrentabiliteit van de invorderingsprocedure of onvindbare schuldenaar…
Uit die documenten moet blijken dat alle nodige acties ondernomen zijn om de vordering te innen en deze dienen bevestigd te zijn door een personeelslid of entiteit met de wettelijke bevoegdheid om schulden kwijt te schelden.

Uit Art 15 en 16 van de Algemene bepalingen wet volgt  dat vorderingen uitgeboekt mogen worden bij verjaring.

ESR-verwerking van waardeverminderingen en afboekingen van vorderingen

Financiële vorderingen (Bijvoorbeeld: vorderingen i.v.m. leningen)
Waardeverminderingen Kwijtschelding Faillissement, onmogelijkheid om nog te innen.
Geen ESR-verwerking (code 02.99) Is voor het ESR een transactie en te rapporteren als een kapitaaloverdracht (code 5) Is een financiële beweging waarvoor geen code bestaat (code 02.99)
Niet-financiële vorderingen (Bijvoorbeeld: handelsvorderingen)
Waardeverminderingen Kwijtschelding Faillissement, onmogelijkheid om nog te innen.
Indien jaarlijks: code waarop de ontvangst werd geregistreerd (vb. code 16)

Indien eenmalig: rapporteren als een kapitaaloverdracht (code 5 of code 6)

Code waarop de ontvangst werd geregistreerd (vb. code 16)

Indien eenmalig: rapporteren als een kapitaaloverdracht (code 5 of code 6)

Code waarop de ontvangst werd geregistreerd (vb. code 16)

Indien eenmalig: rapporteren als een kapitaaloverdracht (code 5 of code 6)

INR laat toe dat bij niet-financiële vorderingen eventueel steeds een kapitaaloverdracht (code 5 of 6) wordt gerapporteerd.

 

————————————————————————————————————————–

[2] Het onderdeel van de fiscale vorderingen en terugvorderbare voorschotten wordt verder uitgewerkt.