122 Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa (+)

Algemeen
Toepassingsgebieden: