121000 Herwaarderingsmeerwaarden materiële vaste activa (+)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: