120 Herwaarderingsmeerwaarden op immateriële vaste activa (+)

Algemeen
Toepassingsgebieden: