120000 Herwaarderingsmeerwaarden op immateriële vaste activa (+)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: