121 Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa (+)

Algemeen
Toepassingsgebieden: