Basisbeginselen voor de verwerking van persoonsgegevens

Omhoog
Overzicht van gegevensverwerking en de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden

In dit bestand wordt aangegeven welke persoonsgegevens door het departement Financiën en Begroting worden gebruikt, voor welke doeleinden, op basis van welke rechtsgronden en hoe lang deze persoonsgegevens bewaard worden. Aanvullend wordt doorverwezen naar de eerdere machtigingen voor het gebruik van de gegevens.

Het gaat daarbij om:
  • persoonsgegevens die het departement ontvangt van andere organisaties;
  • gegevens die het departement van de burger zelf ontvangt;
  • de gegevens die het departement zelf genereert.

In het overzicht wordt ook aangegeven welke persoonsgegevens het departement Financiën en Begroting aan andere organisaties doorgeeft, en aan welke.

Minimale gegevensverwerking met respect voor de bewaartermijnen

Het departement Financiën en Begroting verwerkt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor zijn wettelijke taken en opdrachten en voor taken van algemeen belang. Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan daarvoor nodig is.

DFB_overzicht_gegevensverwerking_termijnen

Verwerking van correcte gegevens

Het departement Financiën en Begroting ontvangt veel van de gegevens die het verwerkt van andere organisaties, die bevoegd of aangeduid zijn om die gegevens te beheren en te delen. Dit noemt men authentieke bronnen.
Het departement neemt alle redelijke maatregelen om onnauwkeurige of onvolledige gegevens te verbeteren en dit ook te melden aan de bron van waar het de gegevens ontvangen heeft.

Zo kan u, als u merkt dat het departement Financiën en Begroting toch met foute gegevens werkt, een verbetering van uw persoonsgegevens vragen. U vraagt de rechtzetting best eerst aan de beheerder van de authentieke bron; zoniet worden eventuele foutieve gegevens nog steeds aan andere organisaties doorgegeven.
Integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens

Het departement Financiën en Begroting beschikt over heel wat persoonsgegevens en gaat daar veilig mee om. Ze worden beschermd tegen niet toegelaten of onwettige verwerking, tegen verlies, vernietiging of kwaliteitsverlies. Het departement past alle nodige technische en organisatorische maatregelen toe om die veiligheid te garanderen. De toegang tot persoonsgegevens in de databanken wordt gelogd.

De kwaliteit van de veiligheidsmaatregelen werd beoordeeld telkens een machtiging tot verwerking van gegevens werd gevraagd en bekomen, en maakt deel uit van de eerdere machtigingen.

In dit overzicht wordt aangegeven welke persoonsgegevens door het departement Financiën en Begroting worden gebruikt, voor welke doeleinden, op basis van welke rechtsgronden en hoe lang deze persoonsgegevens bewaard worden. Aanvullend wordt doorverwezen naar de eerdere machtigingen voor het gebruik van de gegevens.