Rechten van de burger over de verwerking van persoonsgegevens

Omhoog
Recht van inzage (artikel 15 AVG)

Het departement Financiën en Begroting geeft u op uw verzoek inzage in de concrete persoonsgegevens die het van u verwerkt. U gebruikt daar dit formulier voor. U kan in het formulier aangeven dat u:

 • per post een uittreksel op papier wil ontvangen;
 • op uw mailadres een digitaal uittreksel wil ontvangen;
 • gecontacteerd wil worden voor een afspraak om een uittreksel ter plaatse te komen inkijken.
Recht op verbetering (artikel 16 AVG)

Het departement Financiën en Begroting gebruikt correcte gegevens, dikwijls afkomstig uit andere authentieke gegevensbronnen.

Als u merkt dat het departement Financiën en Begroting toch met foute gegevens werkt, gebruikt u dit formulier.

Via dat formulier kan u ook verzoeken om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen. U geeft daarbij een aanvullende verklaring.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid (artikel 17 AVG)

Het departement Financiën en Begroting verwerkt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor zijn wettelijke taken en opdrachten en voor taken van algemeen belang. Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan daarvoor nodig is.

Alleen in een beperkt aantal gevallen kan u de wissing van uw persoonsgegevens vragen:
 • als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij verwerkt worden;
 • als u uw toestemming voor de verwerking van de gegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u uw e-mailadres of telefoonnummer heeft meegedeeld, en u niet wil dat deze gegevens nog gebruikt worden;
 • als u bezwaar tegen de gegevensverwerking heeft ingediend en er geen meer dwingende redenen zijn om de gegevens toch te blijven verwerken;
 • als de gegevens onrechtmatig verwerkt worden;
 • als de gegevens gewist moeten worden om te voldoen aan de verplichting tot wissing, opgenomen in Europese, nationale of Vlaamse regelgeving.

Als u wil dat het departement Financiën en Begroting bepaalde van uw gegevens wist, gebruikt u dit formulier.

Het recht op gegevenswissing is geen absoluut recht. Er zijn een aantal redenen waarop het departement Financiën en Begroting zich kan baseren om niet op uw verzoek in te gaan. Het feit dat de gegevens noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van wettelijke taken of taken van algemeen belang is daar de belangrijkste van.
Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)

Het departement Financiën en Begroting verwerkt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor zijn wettelijke taken en opdrachten en voor taken van algemeen belang. Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan daarvoor nodig is.

Het recht op beperking kan worden ingeroepen als de verwerking niet overeenstemt met de basisbeginselen van de AVG:
 1. de verwerking is onrechtmatig, maar u verkiest het gebruik van de gegevens te beperken naar de toekomst toe, in plaats van te verzoeken om een wissing;
 2. het departement Financiën en Begroting heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor zijn doeleinden, maar u als burger heeft ze nog nodig voor het instellen, het uitoefenen of het onderbouwen van een rechtsvordering, zoals een juridische procedure waarbij u betrokken bent.

Het recht op beperking kan u ook inroepen in afwachting van de beslissing over onderstaande rechten. Hierdoor vraagt u om de verwerking van uw persoonsgegevens alvast tijdelijk te stoppen:

 1. het recht op verbetering wanneer de gegevens mogelijk onjuist zijn: terwijl het departement Financiën en Begroting controleert of uw gegevens onjuist zijn, kan u vragen om tijdelijk de verwerking stop te zetten;
 2. het recht om bezwaar te maken: terwijl het departement Financiën en Begroting controleert of uw bezwaar terecht is, kan u vragen om tijdelijk de verwerking stop te zetten.

Als u wil dat het departement Financiën en Begroting de verwerking van uw gegevens beperkt, gebruikt u dit formulier.

Het recht op beperking is geen absoluut recht. Er zijn een aantal redenen waarop het departement Financiën en Begroting zich kan baseren om niet op uw verzoek in te gaan. Het feit dat de gegevens noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van wettelijke taken of taken van algemeen belang is daar de belangrijkste van.

Recht op overdraagbaarheid / dataportabiliteit (artikel 20 AVG)

Het departement Financiën en Begroting verwerkt enkel persoonsgegevens voor zijn wettelijke taken of voor het algemeen belang. In die gevallen geldt het recht op dataportabiliteit niet.

Dataportabiliteit laat u als burger toe om uw gegevens bij één verwerker weg te halen met als doel ze over te dragen aan een andere verwerker die dezelfde type diensten aanlevert. Telecom providers zijn daar een goed voorbeeld van.

Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens door het departement Financiën en Begroting. In dat geval wordt een beoordeling gemaakt of er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw persoonlijke rechten of belangen. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing en profilering, maar het departement Financiën en Begroting maakt daar geen gebruik van.

Als u uw recht van bezwaar wil uitoefenen, maakt u gebruik van dit formulier.

In het bestand wordt aangegeven welke persoonsgegevens door het departement Financiën en Begroting worden gebruikt, voor welke doeleinden, op basis van welke rechtsgronden en hoe lang deze persoonsgegevens bewaard worden. Aanvullend wordt doorverwezen naar de eerdere machtigingen voor het gebruik van de gegevens.
Er zijn een aantal redenen waarop het departement Financiën en Begroting zich kan baseren om niet op uw verzoek in te gaan. Het feit dat de gegevens noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van wettelijke taken of taken van algemeen belang is daar de belangrijkste van.
Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profilering (artikel 22 AVG)

Met profilering wordt bedoeld dat persoonsgegevens geautomatiseerd verwerkt worden om:

 • persoonlijke kenmerken van personen te evalueren;
 • automatische beslissingen met betrekking tot personen te nemen.

Het departement Financiën en Begroting maakt geen gebruik van profilering.

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies; u vindt meer informatie in het cookiebeleid.