Wie stelt een bedrijfsrevisor aan?

De bedrijfsrevisor wordt aangesteld door de algemene vergadering.  Bij die instellingen waar er geen algemene vergadering is, diende deze door de Vlaamse regering te worden aangesteld.  Dit was geregeld in artikel 13, §1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.   Door de opheffing in het Rekendecreet van de wet van 16 maart 1954 is, over wie een bedrijfsrevisor aanstelt bij instellingen waar geen algemene vergadering is, een vacuüm ontstaan.  Om dit euvel op te lossen wordt in het programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2013 een aanpassing van het Rekendecreet voorzien :

Art. X. Aan artikel 69 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof wordt de volgende zinsnede toegevoegd: “, wat betreft de aangelegenheden geregeld in dit decreet”.

Art. X+1. Artikel X heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.

Door deze aanpassing is het de Vlaamse regering die de bedrijfsrevisoren bij de instellingen, waar er geen algemene vergadering is, zal aanstellen.