Welke afspraken liggen reeds vast met betrekking tot de controlewerkzaamheden en het verslag van de bedrijfsrevis

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft in 2012 twee omzendbrieven naar haar leden gestuurd, waarin onder andere volgende zaken worden opgelegd :
  • Alle door het Rekendecreet beoogde en lopende opdrachten moesten tegen 31 oktober 2012 door de bedrijfsrevisoren bij het IBR gemeld worden.  Nieuwe opdrachten dienen binnen de maand volgend op de aanvaarding van de opdracht bij het IBR te worden gemeld.
  • Naast de melding van hun opdrachten moeten de betrokken bedrijfsrevisoren een verklaring op erewoord aan het IBR over te maken.  Die verklaring moet  aangeven dat de betrokken bedrijfsrevisor over de vereiste kennis (begrotingsuitvoering en ESR) beschikt.  Bovendien moet de bedrijfsrevisor een overzicht geven van de datum of data waarop overleg met de andere single audit controleactoren heeft plaats gehad.  De verklaring en het overzicht worden spontaan door de bedrijfsrevisor binnen de 2 maanden na de aanvaarding van de opdracht aan het IBR overgemaakt.  De Commissie van Toezicht wordt belast met de a posteriori controle van de verklaring, het overzicht en het gehanteerde controleprogramma.

Het IBR participeert actief aan zowel de stuurgroep single audit, waarin de voornaamste controleactoren vertegenwoordigd zijn, als aan de werkgroep verfijning handleiding over de boekhoudregels.Laatst genoemde werkgroep verstrekt adviezen, enerzijds over de boekhoudregels volgens het Rekendecreet anderzijds over de toe te passen regels in de ESR-rapportering.

Het IBR heeft inmiddels, in samenwerking met het Rekenhof, IAVA, IVA Centrale Accounting en het INR, opleidingen over single audit en ESR voor haar leden georganiseerd.

  • Volgende referentiekaders  werden door het IBR naar voren geschoven :
    • Met betrekking tot de jaarrekening : de “Clarified Internationale Controlestandaarden (Clarified ISA’s)” in de reeksen 200 tot 720.  Dit zijn de controlenormen die in België in ieder geval ook van toepassing zullen worden op de controle van financiële overzichten (audit) en het beperkt nazicht van de financiële informatie van alle entiteiten met betrekking tot de boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2014.  Voor de Vlaamse rechtspersonen zullen deze dus reeds vanaf heden worden gebruikt.
    • Met betrekking tot de uitvoering van de begroting en de uitvoeringsrekening : “International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000”.  Dit is een algemeen internationaal referentiekader.
    • Met betrekking tot de ESR-rapportering : “Clarified ISA 800”.  Deze ISA behandelt speciale overwegingen bij een controle van financiële overzichten die zijn opgesteld voor bijzondere doeleinden.  De bedrijfsrevisor zal hier aangeven in welke mate het financiële rapport in overeenstemming met de ESR-regels werd opgesteld.

De bedrijfsrevisor zal in principe 3 verslagen opstellen.  Aangezien de door de entiteiten opgestelde financiële verslagen een duidelijke samenhang vertonen, moeten ook de verschillende verslagen van de bedrijfsrevisor een geheel vormen en dus ook zo gelezen worden.